Fråga facket Fråga facket

Varför ökar lönerna så långsamt?

Rapport Lönerna har ökat långsamt de senaste tio åren. Finanskrisen 2008 ledde till lägre efterfrågan, fler arbetslösa och en allmän osäkerhet, med en dämpande effekt på ekonomin och löneökningstakten som följd. Men i tider av högkonjunktur är det desto märkligare att lönerna inte ökat. Vad beror det på? I denna rapport ger LO-ekonomen Sebastian de Toro några förklaringar.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

 • Lediga resurser på arbetsmarknaden. I många länder är arbetslösheten högre än den var åren före finanskrisen. På andra håll har den öppna arbetslösheten sjunkit till nivåer under eller motsvarande de som rådde innan krisen. Där har även den ofrivilliga deltidsarbetslösheten ökat.
 • Långsammare produktivitetsutveckling. Produktiviteten har utvecklats långsammare under de senaste åren. Det kan dels bero på att företagen dragit ner på sina investeringar, men också på att den teknologiska utvecklingen i sig gått sakta.
 • Inflationsförväntningarna, som har stor betydelse för arbetsmarknadens parter och enskilda arbetstagare under löneförhandlingar, har legat under inflationsmålen i flera länder. 
 • Arbetstagarnas förhandlingsstyrka i form av facklig organisationsgrad har försvagats under lång tid. 
 • Internationell lönekonkurrens. Under senare år verkar många länder i Europa ha försökt bromsa löneökningstakten i syfte att stärka sin konkurrenskraft.
 • Eller fördröjda löneökningar? Dagens långsamma löneökningstakt kan också bero på en eftersläpning. Om så är fallet kan det det förbättrade arbetsmarknadsläget leda till ökade löner inom kort. I USA har exempelvis lönerna för låg- och medelinkomstgrupper börjat ta fart, i Tyskland har IG Metall slutit avtal med en högre löneökningstakt än tidigare och i Japan har det framförts krav från politiskt håll att lönerna måste öka snabbare.

Hur ska löneökningstakten snabbas på?

Att lönerna ökar långsamt under en kort period behöver inte vara ett stort problem – men det kan bli det om utvecklingen fortsätter under en längre tid. Rapportförfattaren Sebastian de Toro föreslår flera åtgärder för att löneökningstakten ska snabbas på:

 • Den ekonomiska politiken måste möjliggöra en god produktivitetsutveckling samt upprätthålla både hög efterfrågan och hög sysselsättning.
 • Arbetsmarknadens parter bör fatta sina lönebeslut utifrån befintliga inflationsmål, inte efter dagens eller gårdagens inflationstakt.
 • Andelen fasta heltidsanställningar måste öka, så att löntagare får en starkare ställning på arbetsmarknaden.
 • Välfärdsinstitutionerna behöver rustas upp.
 • Facket måste öka sin förhandlingsstyrka.

Ladda ner rapporten Varför ökar lönerna så långsamt? (pdf)