Fråga facket Fråga facket

Yrkeshögskolan - För yrkeskunnande i förändring, SOU 2008:29

Remissyttrande LOs allmänna uppfattning är att det är av största vikt att ramverket och de förslag som läggs verkligen säkerställer kvalitet, ger arbetsmarknadens parter ökat inflytande, förenklar regelverken, ökar tydligheten för både del­tagare och avnämare vilket sammantaget stärker deltagarnas yrkes­kunskaper och kompetenser samt företagens konkurrenskraft. Allt som föreslås i betänkandet bedömer dock LO inte fullt ut stödja de ambitionerna. För att uppnå detta behövs både omprövningar, förtydliganden och utveck­lings­arbete vid införandet av en ny myndighet som ska administrera ramverket Yrkeshögskola.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning