Fråga facket Fråga facket

LOs plattform i diskussionen om EUs framtid

Internationellt EU-kommissionen har presenterat en vitbok om EUs framtid med vilken man vill inspirera till diskussion om på vilket sätt samarbetet ska bedrivas och på vilka områden. LO välkomnar kommissionens initiativ och att man uppmuntrar till delaktighet i formandet av unionens prioriteringar och utveckling.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Detta positionspapper summerar LOs syn på EUs nödvändiga vägval för att gynna sammanhållning och ett EU som bär med sig vinster för alla medborgare. Det tar upp aspekter från vitboken samt tre av fem diskussionsunderlag. Urvalet av de senare baserar sig på högst relevans ur fackligt perspektiv. Policyutveckling är en dynamisk process, och detta är att betrakta som LOs utgångspunkter i den fortsatta diskussionen om EUs framtid.

LOs position på svenska

LO, TCO, Sacos ståndpunkter om EUs framtid (engelska)