Fråga facket Fråga facket

Marknadens mest positiva prognos

Ekonomi Svensk konjunktur är stark och arbetslösheten är på väg mot 6 procent men det finns två utmaningar, den fallande kunskapsnivån och finansieringen av hög kvalitet i välfärdssystemen.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Medlem i Kommunal i hemtjänsten.
Den långsiktigt mest effektiva strategin är att höja nivån på kunskaper. Foto: Lars Forsstedt

Konjunkturen i Sverige är stark

LO-ekonom Lars Ernsäter- LO-ekonomerna har marknadens mest positiva prognos. Svensk konjunktur är stark. BNP ökade med 4,1 procent förra året och vi tror att tillväxten kommer att vara hög de kommande två åren och tillväxten är bred, säger LO-ekonom Lars Ernsäter.

Hushållens konsumtion, export och investeringar bidrar. Varuexporten tog fart förra året och det beror delvis på att kronan var svag och på en bättre internationell utveckling.

- Vår syn på den internationella utvecklingen framöver går mot det ljusare hållet. Den offentliga konsumtionen spelar en betydande roll för den  växer mycket snabbare än normalt.

Sysselsättningen ökar

- Det stora flyktingmottagandet och att vi blir fler äldre och fler unga ökar behoven av välfärdstjänster snabbt.

- Vi tror, och många andra bedömare tror, att arbetslösheten sjunker från 8 till 6 procent och sysselsättningen ökar med 160 000 personer 2016 och 2017 sammantaget. Nya lediga tjänster ökar till en rekordhög nivå och produktiviteten och medelarbetstiden ökar.

Ett problem som kan uppstå när sysselsättningen ökar snabbt är matchningsproblem som kan hålla tillbaka sysselsättningsökningen.

Lars Ernsäter menar att det är befolkningstillväxten enbart som driver arbetsutbudet.

Inflationen stiger

- Inflationen har stigit långsamt och ryckigt sedan två år tillbaka och fortsätter att stiga men vi är väldigt osäkra på när vi når upp till målet på två procent och vi tycker att Riksbankens inriktning på penningpolitiken i nuläget är bra, säger Lars Ernsäter.

Lönebildningen fungerar

LO-ekonomerna tror inte att det finns fog för oro för att vi ska drabbas av någon pris- eller lönechock eftersom lönebildningen fungerar bra och att räntan kommer att vara låg under lång tid framöver.

- Den finanspolitiska utvecklingen är också väldigt expansiv. De utgiftsökningar som sammanhänger med flyktinginvandringen kommer inte att finansieras i närtid och det betyder att finanspolitiken blir expansiv under lång tid. Det är en ovanlig situation.

Äntligen som LO-ekonomerna önskat

När man gör en prognos letar man alltid efter något ovanligt, menar Lars Ernsäter.

- Äntligen har vi fått den situation som vi LO-ekonomer önskat. Vi har ett högt efterfrågetryck. Vi har alltid sagt att ett högt efterfrågetryck är nödvändigt för att sysselsättningspolitiken ska fungera så vi kan få ner arbetslösheten. Det har vi nu och kommer att ha det de närmaste åren. Då handlar det om att hantera de utmaningar som den svenska modellen står inför, säger Lars Ernsäter.

Rätt hanterat är arbetslöshetsmålet ingen omöjlighet.

Den svenska modellen och kunskapsnivån

LOs chefsekonom Ola PetterssonDet finns två element som är bärande i den svenska modellen, hög och jämn fördelning av kunskaper och färdigheter och välfärdstjänster av hög kvalitet.

- På båda områdena står Sverige inför stora utmaningar. Utan rätt hantering riskerar vi att få större inkomstskillnader och en sämre ekonomisk effektivitet, säger LOs chefsekonom Ola Pettersson.

Svensk arbetskraft har relativt jämnt fördelade kunskaper och färdigheter i ett internationellt perspektiv. Det är detta som gör att vi kan ha relativt höga och jämnt fördelade arbetsinkomster. Internationella jämförande studier visar att skolresultaten i grundskolan blir allt sämre för 15-åringar i Sverige och det oroar Ola Pettersson.

- Vi vill se omfattande resurser till grundskolan och ett annat styrsystem än det vi har i dag som säkrar bättre kunskapsresultat och större likvärdighet. Det är nödvändigt om Sverige ska vara en framstående kunskapsnation med små inkomstskillnader.

Höjd kunskapsnivå mest lönsamt

De senaste åren har vi haft en stor flyktinginvandring. De flesta är unga och har betydligt spretigare kunskaper och färdigheter än befolkningen i övrigt.

- Det är oerhört viktigt att vi har rätt analys och rätt politik om detta ska kunna hanteras på ett bra sätt.

En låglönestrategi är ingen väg att gå, menar Ola Pettersson. Det tar lång tid att få genomslag och tveksamt om det är verkningsfullt. Denna grupp skulle slås ut permanent från arbetsmarknaden vid strukturomvandlingar och teknikskiften.

- Den långsiktigt mest effektiva strategin är att höja nivån på kunskaper och färdigheter hos dem som nu inte klarar att ta sig in på arbetsmarknaden, säger Ola Pettersson.

Den svenska modellen och välfärden

LO-ekonom Åsa-Pia Järliden BergströmFör att arbetsmarknaden ska fungera bra måste vi ha en god kvalitet på de generella välfärdssystemen.

- Diskussionerna just nu handlar mycket om hur vi ska klara det stora flyktingmottagandet de närmaste åren. I nuläget bör vi inte finansiera det utan vi klarar det ändå, förklarar LO-ekonom Åsa-Pia Järliden Bergström.

LO-ekonomerna vill lyfta frågan om hur det offentliga åtagandet ska kunna bibehållas på dagens nivå. Det ligger stora utmaningar i vår egen befolkningsutveckling och kostnaderna för välfärden och transfereringssystemen framöver.

- Kostnaderna ser ut att öka väldigt kraftigt, enligt Konjunkturinstitutet. Det handlar om att vi behöver höja skatterna med 130 miljarder år 2020. Det motsvarar jobbskatteavdraget så det är en stor skattehöjning.

- Men vi måste ändå ta de kostnaderna och delvis finansiera med lånade pengar. Vi måste också göra en översyn av det svenska skattesystemet. Vi har ett väldigt gott läge i de offentliga finanserna men vi behöver skapa förtroende hos hushållen att vi värnar våra välfärdssystem, anser Åsa-Pia Järliden Bergström.

Se hela pressträffen om Ekonomiska utsikter våren 2016 på LO Play.

Rapporten Ekonomiska utsikter våren 2016 (pdf)  

Christina Jonsson
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.