Fråga facket Fråga facket

Utlysning av LOs stipendium för facklig feminism 2024

Jämställdhet LO vill uppmuntra fler fackligt aktiva kvinnor och män att engagera sig för ökad jämställdhet och allas lika värde och rätt i arbetslivet. LO har därför inrättat ett årligt stipendium på 50 000 kronor inom området facklig feminism.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Projekt eller aktivitet

Stipendiet delas ut till medlemmar och förtroendevalda i LOs medlemsförbund som vill genomföra ett konkret projekt eller aktivitet i syfte att stärka det fackligt feministiska arbetet på arbetsplatsen, i fackföreningsrörelsen eller i arbetslivet i stort.

Facklig feminism

Det fackliga uppdraget är att arbeta för goda villkor i arbetet och en lön som går att leva på. Men våra livsvillkor bestäms inte bara av maktförhållanden i arbetslivet. Fler dimensioner påverkar våra möjligheter, bland annat hur arbetsliv, familjeliv och omsorgsarbete hänger ihop och påverkar varandra.

Den fackliga feminismen menar att jämlika och jämställda villkor i grund och botten handlar om hur samhällets resurser är fördelade och hur arbetet organiseras. Därför behöver vi förstå jämställdhet utifrån både klass och kön. Det gäller också de som utsätts på grund av till exempel etnisk tillhörighet, funktionshinder eller sin sexuella läggning/identitet.

Det fackligt feministiska arbetet berör flera områden:

  • Arbetsmarknad och arbetsliv (anställningsvillkor, arbetstider, arbetsmiljö).
  • Familjeliv, omsorg om barn och äldre, hemarbete (föräldraledighet, huvudansvar för hemarbete).
  • Makt, inflytande och representation (facklig organisering, representation, fackliga prioriteringar).
  • Sexualisering, trakasserier och våld (sexuella trakasserier).

Kriterier för projekt och aktiviteter

Stipendier kan sökas för projekt och aktiviteter som syftar till att främja jämställdhet och lika villkor på arbetsplatsen, arbetslivet eller den fackliga rörelsen. Projektet/aktiviteten ska syfta till att skapa ökad medvetenhet och varaktig förändring, och utveckla det fackligt feministiska arbetet inom fackföreningsrörelsen. Projektet/aktiviteten ska bidra till att facklig organisering och verksamhet utgår från och syftar till allas lika värde och rätt.

Exempel på aktiviteter

Sökande är själv fri att utforma typ av aktivitet man söker medel för. Exempel på aktiviteter kan vara nätverksträffar, studieresor, mobiliseringsträffar, undersökning/kartläggningar, medel för person/grupp sprida erfarenhet/kunskap inom facklig feminism. Den aktivitet ansökan gäller ska vara tidsbegränsadmed ett start- och ett slutdatum.

Ansökan

Ansökan ska innehålla

  • Projektets mål och syfte
  • Beskrivning av projekt/aktivitet ansökan gäller samt kopplingen till facklig feminism enligt kriterierna.
  • Tidsplan
  • Beräknade kostnader och summa som ansökan gäller.
  • Sökandes namn, förbund/klubb och kontaktuppgifter.

Fyll i och skicka in ansökan här

Stipendiet utlyses årligen den 21 november, årsdagen för det fackliga metoouppropet #inteförhandlingsbart. Sista ansökningsdag är 31 januari 2024. LOs styrelse fattar beslut om stipendiat(er) efter beredning av LOs tvärfackliga råd och stipendiet delas ut av LOs ordförande.

Uppföljning

Efter genomförd aktivitet med stöd av stipendiet ska en redovisning av uppnådda resultat delas med LO.

Frågor

Mejla till stipendium@lo.se