Fråga facket Fråga facket

Vi behöver en ny svensk modell

Ekonomi Det behövs en ambitiös politik med ökade resurser till nyckelområden som bostadsbyggande, infrastruktur, välfärd, skola och omsorg. Först en kickstart sedan en långsiktig ökad efterfrågan.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Presskonferens kring rapporten Vägen till full sysselsättning och rättvisare löner.
Presskonferens kring rapporten Vägen till full sysselsättning och rättvisare löner.

Arbetslösheten har fastnat på åtta procent

LO presenterade i dag den rapport som LO-kongressen ska ta ställning till nästa är. Uppdraget var att ta fram en politik för den framtida sysselsättningen och lönebildningen.

LOs ordförande Karl-Petter Thorwaldsson presenterade rapporten, Vägen till full sysselsättning och rättvisare löner, tillsammans med tre av författarna, Åsa-Pia Järliden-Bergström, Claes-Mikael Jonsson och Sebastian de Torro.

- Den handlar om att sätta fokus på LOs genom tiderna viktigaste fråga, nämligen hur människor i Sverige ska få ett arbete att gå till. Sverige har misslyckats med detta. Det är inte så enkelt att säga att det är ett misslyckande för de senaste borgerliga åtta åren. Problemet är mycket större än så. Det var en omsvängning av den ekonomiska politiken i Sverige som skedde i övergången mellan 1980- och 90-talen. Trots att vi jobbat hårt med frågan har arbetslösheten fastnat på en nivå av åtta procent. Detta har förskjutit makten på arbetsmarknaden från arbetstagarna till arbetsgivarna, sa Karl-Petter Thorwaldsson.

Ojämlikheten har ökat

Det finns stora skillnader i Sverige i dag mellan dem som har ett jobb och dem som är arbetslösa. Klyftorna ökar. Ett ansvar vilar på fackföreningsrörelsen genom att man tappade greppet om lönebildningen på 1980-talet.

- Därför kopplade vi solidarisk lönepolitik till full sysselsättning, att kontrollera löneglidning som är ett hot mot sysselsättningen i Sverige.

Det finns 24 rapporter som grund för den rapport som presenteras i dag. De två stora problemen i vår tid är ojämlikheten och den höga arbetslösheten.

- Ojämlikheten i Sverige har ökat med 65 procent sedan 1980-talet, sa Claes-Mikael Jonsson.

Sedan 90-talskrisen har vi inte lyckats komma tillbaka till full sysselsättning.

- Arbetslösheten bärs inte lika över befolkningen. Det är väldigt ofta samma grupper som drabbas av arbetslöshet, förklarade Åsa-Pia Järliden-Bergström.

Sysselsättningens två ben

När det gäller full sysselsättning finns två ben, menar Sebastian de Torro.

- Det ena är vilka mål vi har och det andra vilken politik vi ska föra för att nå dit.

Målen är en arbetslöshet på 2-4 procent, Sysselsättningsgraden ska vara minst 85 procent och det ska vara minimala skillnader mellan olika grupper. Det ska som exempel inte bara gälla inrikes födda.

Den ekonomiska politiken har inte lyckats ta oss dit vi vill komma.

-Vi har försökt och politiken har varit fokuserad på jobben, sa Åsa-Pia Järliden Bergström.

Vi har nu en flexiblare arbetsmarknad, antalet tidsbegränsade anställningar har skapats, LAS har luckrats upp, a-kassan har försämrats och fördyrats, villkoren för arbetslösa har försämrats, arbetsgivaravgiften har sänkts. Också de sjuka har drabbats av försämringar.

- Möjligen har detta bidragit till att fler individer finns på arbetsmarknaden i dag men det har inte bidragit till högre sysselsättning för de här personerna har inte fått jobb och vi har fått större inkomstskillnader. De som inte är förvärvsarbetande har i dag 56 procent av förvärvsarbetandes inkomster, förklarade Åsa-Pia Järliden Bergström.

Vi är vid vägs ände

Vi har kommit till en brytpunkt och måste söka alternativa vägar menar Åsa-Pia Järliden Bergström.

- Vi fokuserar mycket på efterfrågan i rapporten. Det är dåligt efterfrågeläge för Sverige och många andra länder. USA har hanterat detta bättre än Europa. Vi har haft låg efterfrågan en lång tid. I Sverige har vi ett väldigt högt hushållssparande. Hushållen har känt, och känner fortfarande, en osäkerhet om framtiden. Vi har också ett högt privat pensionssparande i Sverige. Näringslivet gör också låga investeringar. Offentliga finanser har samtidigt varit strama liksom penningpolitiken.

En kickstart

Resurser behöver ökas till nyckelområden i ekonomin som både leder till att efterfrågan ökar och att det fungerar bättre på dessa områden som bostadsbyggande, infrastruktur, välfärd, skola och omsorg.

- Det behövs en kickstart i ekonomin för att vi ska ta oss ur den här situationen. Vi vill skapa en slags högtrycksekonomi där efterfrågan blir så stor att också de som står långt ifrån arbetsmarknaden lyckas etablera sig och får fotfäste på arbetsmarknaden.

- Den kickstarten skulle kunna innebära 1,5 till 3 procent av BNP men det beror på hur konjunkturen utvecklar sig och också på hur det går att få avsättning på satsningarna, sa Sebastian de Torro.

Stärka samarbetet med tjänstemännen

- Det är viktigt att vi fortsätter samarbetet med tjänstemännen. Det är viktigt att vi tillsammans försöker hitta former för att säkerställa att vi också fortsättningsvis får en stabil och stark lönebildning, sa Claes-Mikael Jonsson.

- Det som behövs nu är att staten behöver bedriva en expansiv finans- och penningpolitik. Det är också ett samspel med lönepolitiken och en starkare bekämpning av inflationsbekämpningen. Och vi måste stärka upp arbetsmarknadspolitiken, sa Claes-Mikael Jonsson.

Största målet

Karl-Petter Thorwaldsson avslutade presskonferensen.

- Det bästa med rapporten är att  ni kopplar olika politikområden och lönebildningen till en helhet som ger en trovärdighet att det verkligen går att bedriva den ekonomiska politiken på ett sätt att det skulle skapa efterfrågan och se till att vi kan komma åt den höga arbetslösheten.

Det finns många länder som klarat detta bättre än Sverige.

- Men vi ska jämföra oss med de bästa. Vi ska ligga i toppen.

- Vårt största mål nu är att skapa debatt och jag hoppas att diskussionerna inte bara sker i hela samhället utan också i de borgerliga partierna, avslutade Karl-Petter Thorwaldsson.

Läs hela rapporten Vägen till full sysselsättning och rättvisare löner.   

Se hela presskonferensen och den efterföljande debatten i LO play.

Christina Jonsson
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.