Fråga facket Fråga facket

Arbetslinjen gäller inte alla

Fler funktionshindrade måste ges tillträde till arbetsmarknaden. Enligt SCB är arbetslösheten bland dessa nästan dubbelt så hög som bland övriga arbetstagare. Under 2000-talet minskade dessutom sysselsättningsgraden för de cirka 300.000 funk...


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Fler funktionshindrade måste ges tillträde till arbetsmarknaden. Enligt SCB är arbetslösheten bland dessa nästan dubbelt så hög som bland övriga arbetstagare. Under 2000-talet minskade dessutom
sysselsättningsgraden för de cirka 300.000 funktionshindrade med nedsatt arbetsförmåga. För befolkningen i övrigt ökade den samtidigt något. Denna obalans rimmar illa med tanken om allas lika värde och rätt
till delaktighet i arbetslivet. LOs uppfattning är att alla människor har förmåga att bidra på arbetsmarknaden, bara möjligheten ges utifrån den enskildes behov. Det är hög tid att ge fler människor möjlighet
att få arbeta.

I första hand bör funktionshindrade beredas arbete på den reguljära arbetsmarknaden med kollektivavtalsenliga villkor. Det kräver en ökning av lönebidrags- och Samhallsanställningar, vilket regeringen bör
besluta om. Detta är inte bara till gagn för de personer som ges möjlighet till arbete, det berikar också arbetsplatserna genom ökad kunskap om eventuella behov av arbetsmiljöförändringar. När personer från
Samhall arbetar på ordinära arbetsplatser kan de öka insikten om effekterna av dess arbetsorganisation, arbetstempo och fysiska arbetsmiljö. Alla anställda kan någon gång drabbas av funktionsnedsättning, inte
minst under de kommande åren då befolkningen blir allt äldre. Då är det en tillgång att veta vilken arbetsmiljö som krävs för att bemöta detta.

Lönebidrags- och Samhallsanställningar kan utvecklas på olika sätt. Arbetsmarknadens parter har visat sig villiga och kapabla att bidra till detta utvecklingsarbete. Samtliga LO förbund inom Samhall och
Samhall har tecknat avtal för bättre arbetsmiljö. Dessutom har grundläggande arbetsmiljöutbildning och skyddskommittéutbildning tagits fram av LO förbunden inom Samhall som också genomfört konferenser
tillsammans med Diskrimineringsombudsmannen.

LO har arbetat tillsammans med handikappsorganisationerna för att öka de förtroendevaldas och regionala skyddsombudens kunskap i tillgänglighetsfrågor. Ett gemensamt utbildningsorgan (Prevent) är skapat av LO,
Svenskt Näringsliv och PTK för att visa på erfarenheter, goda exempel och möjligheter för alla, oavsett funktionsnedsättning, att kunna delta i arbetslivet.

Men parternas goda vilja räcker inte. Arbetsmiljölagens krav på bättre anpassning av arbetsmiljö och rehabilitering måste följas. Ett ökat antal lönebidragsanställningar kan möjliggöras om taket höjs för den
bidragsgrundande lönen. Då kan fler arbetsgivare fullt ut kompenseras för nedsatt arbetsförmåga, vilket också lär främja övergångar från Samhall till reguljär arbetsmarknad. Fler lönebidragsanställningar kan
också bli verklighet om vissa regeländringar genomförs. För anställda med tidsbegränsad sjukersättning på mindre än 100 procent finns i nuläget ingen möjlighet till lönesubvention via lönebidragsanställning.
Med enkla regeländringar skulle även dessa personer kunna erbjudas lönebidragsanställningar.

Regeringen har nu en chans att visa på arbetsmarknadspolitisk vilja genom att underlätta tillsättandet av fler lönebidragsanställningar. Det tjänar alla på; arbetstagare, arbetsgivare och samhälle. Möjligheten
för funktionshindrade att arbeta är en självklar del i det vi kallar arbetslinjen.

Madelene Syrén, LO-utredare
Christina Järnstedt, LO-ombudsman