Fråga facket Fråga facket

Arbetsmiljöartikel LO, TCO och SACO

Arbetet ska inte bara ge en god inkomst utan också vara fritt från diskriminering, skapa engagemang, glädje och utveckling. För att det ska bli verklighet måste vi arbeta gemensamt för att motverka arbetsmiljörisker och ställa krav på bätt...


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Arbetet ska inte bara ge en god inkomst utan också vara fritt från diskriminering, skapa engagemang, glädje och utveckling. För att det ska bli verklighet måste vi arbeta gemensamt för att motverka
arbetsmiljörisker och ställa krav på bättre anpassning och rehabilitering.

Just nu remissbehandlas en ILO-konvention som säger att varje land ska ha en övergripande plan som är gjord i trepartsamverkan för ett bra, förebyggande arbetsmiljöarbete. Från fackligt håll välkomnar vi
konventionen, liksom EU-kommissionens nya arbetsmiljöstrategi 2007-2012. Den kompletterades i ministerrådet med att varje medlemsland ska upprätta nationella arbetsmiljöstrategier för ett bra förebyggande
arbetsmiljöarbete.

Det är dags att inleda ett Trepartsamtal mellan arbetsmarknadens parter och regeringen med målet att komma överens om en strategi för hur en god arbetsmiljö ska uppnås. Vi vill komma överens om de riktlinjer
som behövs för att nå goda arbetsmiljöer.

Vi behöver diskutera gemensamt: forskning och utveckling, företagshälsovård, nollvision när det gäller dödsolyckor på arbetsplatserna, statistik och dess bearbetning, tillsyn av lagars efterlevnad, utbildning
inom arbetsmiljö, arbetsorganisation och kompetensutveckling, anpassning och rehabilitering

Utifrån denna diskussion bör arbetsmarknadens parter och regeringen upprätta ett nationellt arbetsmiljöprogram med konkreta mål, där var och en anger sitt åtagande. Detta program bör revideras kontinuerligt.

Sverige är vingklippt när det gäller arbetsmiljöforskning. Vi vill att resurserna till forskning och utveckling inom arbetsmiljöområdet ska öka. Regeringens beslut att lägga ner Arbetslivsinstitutet har skadat
svensk arbetslivsforskning. För att säkerställa arbetsmiljöforskningen behövs till exempel ökade resurser till FAS och Vinnova.

Särskilt utsatta för psykisk ohälsa är de ungdomar som har hårt styrda arbeten som ger låg inkomst och med lite eller inget utrymme för egen utveckling. Arbeten där den anställde arbetar ensam och kan råka ut
för hot, våld och trakasserier ger ökad risk för psykisk ohälsa.

Är regeringen och arbetsgivarna beredd att skapa ett nationellt program för arbetsmiljöarbete tillsammans med oss? Är arbetsgivarna beredda att tillsamman med oss verkställa detta ute i företagen?

Vi är beredda att arbeta långsiktigt med er för att våra medlemmar ska kunna arbeta tryggt, säkert och med bibehållen hälsa ända fram till pension.

Ulla Lindqvist, LOs andre ordförande
Sture Nord, TCOs ordförande
Anna Ekström, SACOs ordförande