Fråga facket Fråga facket

Föräldraförsäkringen får inte peka ut vissa grupper

Föräldraförsäkringen får inte bidra till att ställa grupper längre bort från arbetsmarknaden. Men LO kan inte acceptera lösningar som pekar ut särskilda grupper, som nyanlända, skriver Joa Bergold, LOs expert i den nya föräldraförsäkringsutredningen


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Publicerad på Dagens Samhälle 15 april 2016

I början av året tillsatte socialförsäkringsminister Annika Strandhäll en statlig utredning med uppdrag att göra en översyn av föräldraförsäkringen. Utredaren Lars Arrhenius har i uppdrag att föreslå åtgärder för att uppnå en jämn fördelning av föräldraledighet och ersättningsdagar mellan män och kvinnor.

Utredningen ska också se över flexibiliteten och tidsgränserna i försäkringen för att hitta en bra balans mellan försäkringens syfte att ge föräldrar möjlighet att ta hand om sina små barn utan att försäkringen bidrar till att föräldrar (mödrar) marginaliseras på arbetsmarknaden. 

Även arbetsgivares behov av förutsägbarhet och att kunna överblicka föräldrars ledigheter ska beaktas. Annika Strandhäll vill ha förslagen 1 oktober 2017 för att hinna genomföra eventuella lagförändringar före valet 2018.

Men ett av uppdragen har utredningen fått kortare tid på sig att analysera, nämligen det som kom från migrationsuppgörelsen mellan regeringen och de borgerliga partierna i höstas. Redan i höst ska utredningen föreslå en begränsning av nyanlända föräldrars rätt att ta ut föräldrapenning efter barnets tvåårsdag. 

Problemet som man ser det är att det svenska regelverket ger föräldrar tillgång till hela föräldraförsäkringen (sammanlagt 480 dagar) så länge barnet är under 8 år. Man vill undvika att föräldraförsäkringen försenar utbildning och arbetsmarknadsetablering bland (i första hand) kvinnor som fått uppehållstillstånd. Redan tidigare har försäkringen skärpts med anledning av nyanlända kvinnors användning. Men då valde man en generell regelförändring som begränsade möjligheten för alla föräldrar att spara dagar efter barnets fyraårsdag.

LO anser att det är viktigt att föräldraförsäkringen inte skapar hinder för föräldrar att försörja sig själva. Försäkringen får inte bidra till att ställa grupper längre bort från arbetsmarknaden. Men LO kan inte acceptera lösningar som pekar ut särskilda grupper, inte minst när vi ser att försäkringens stora flexibilitet och generösa tidsgränser bidrar till att försämra kvinnors arbetsmarknadsposition generellt. Dessutom måste alla föräldrars rätt att använda försäkringen efter sina barns behov försvaras.

Problemet med nyanländas etablering kan inte i första hand lösas inom föräldraförsäkringens ram. För att stödja nyanlända kvinnor måste det till tidiga och individualiserade etablerings- och utbildningsinsatser. 

Men utredaren Lars Arrhenius kan också välja att lägga fram förslag som generellt bidrar till att minska föräldraförsäkringens negativa effekter på kvinnors position på arbetsmarknaden. Fler reserverade månader, begränsade möjligheter att spara och sprida ut ersättningsdagar över ledigheten och en generell avräkning av dagarna från två års ålder, i kombination med nya typer av ”kontaktdagar” skulle vara att sätt att stärka balansen mellan omsorg och arbete för alla i föräldraförsäkringen.

Förutom att föreslå åtgärder för att uppnå en jämn fördelning av föräldraledighet och föräldrapenningdagarna ska utredaren Lars Arrhenius bland annat se över flexibiliteten i systemet och möjligheter till regelförenklingar som gör försäkringen mer rättvis och överblickbar för både föräldrar och arbetsgivare. 

Joa Bergold, utredare LO och expert i den nya föräldraförsäkringsutredningen