Fråga facket Fråga facket

Frige de fängslade fackliga aktivisterna i Iran

Internationellt Utrikesminister Carl Bildt bör under statsbesöket i Iran fokusera på mänskliga rättigheter. Fackliga aktivister vittnar om hot, trakasserier, våld och tortyr.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Publicerad i Dagens Arena 3 februari 2014

Utrikesminister Carl Bildt (M) inleder i dag ett statsbesök i Iran. Carl Bildt säger att han under besöket hoppas kunna ta upp en dialog om mänskliga rättigheter med den iranske utrikesministern. Det är inte en dag för tidigt.

LO uppmanar utrikesministern att fokusera diskussionen med Iran på just mänskliga rättigheter.

En avgörande förutsättning för att landet ska kunna integreras i internationella sammanhang är att de mänskliga rättigheterna respekteras och den personliga friheten garanteras. Situationen i dagens Iran är tyvärr helt annorlunda. Dagligen och närmast rutinmässigt sker, med regimens aktiva stöd, brott mot de mänskliga rättigheterna.

Vid ILO:s möte år 2013 konstaterades att den Islamiska Republiken Iran är ett av de tre länder i vilka levnadsvillkor, personlig frihet och fackligt arbete är starkt begränsade. Svenska och internationella fackliga organisationer har upprepade gånger protesterat mot den grymma förföljelsen av fackligt aktiva i Iran och kritiserat att Iran som medlem av ILO inte har ratificerat de tre kärnkonventionerna om organisationsrätten, förhandlingsrätten och minimiålder för arbete.

Förutom trakasserier, avskedanden och fängelsestraff tvingas de fackliga aktivisterna att vid förhör hos de olika säkerhetsmyndigheterna eller i samband med häktningstillfällen vid domstolar att säga upp sitt medlemskap i de fria och obundna fackliga organisationerna. Tyvärr slutar det för många fackligt aktiva ändå med att de på oklara grunder sätts i fängelse.

De rapporter som fängslade fackliga aktivister lyckats lämna ut vittnar om odrägliga förhållanden på fängelserna. Våld och tortyr förekommer både vid förhör som i det dagliga livet i de överbefolkade utrymmena och det saknas tillgång till sjukvård och medicin. Fysisk och psykisk status försämras snabbt och allvarligt sjuka fångar nekas läkarvård eller permission för sjukhusvistelse.

Vid flera tillfällen har fängslade avlidit under oklara omständigheter och de dödsfallsutredningar som presenteras är ofullständiga. LO föreslår att en internationell facklig sanningskommission bildas för att undersöka situationen i regimens fängelser samt utreda de dödsfall som inträffat.

LO noterar tyvärr att under de senaste åren så har situationen för de fackligt aktiva i Iran stadigt försämrats. Irans avsikter att utveckla relationerna med omvärlden och framstå som ett modernt land har inte inneburit någon förändring för de fackligt aktiva.

LO fördömer den iranska regimens omänskliga behandling av människor och uppmanar president Hassan Rohani att visa handlingskraft och respekt för de mänskliga rättigheterna genom att omedelbart frige de fackliga aktivister som för närvarande sitter i fängelse och vidta åtgärder för att hot, trakasserier och förföljelse av fackligt aktiva i Iran upphör samt tillse att ILO:s konventioner respekteras. Vidare ska fängslade och förföljda fackliga aktivisters familjers sociala och ekonomiska situation utredas och stöd erbjudas till dem som drabbats av regimens utomrättsliga handlingar.

Innan ovanstående flagranta brott mot de mänskliga rättigheterna i Iran stoppats och de övergrepp, utomrättsliga fängslanden och dödsfallen i fängelserna slutligt utretts och kompenserats finns enligt LO inga förutsättningar att välkomna Iran till de internationella sammanhangen där landet enligt sin president Hassan Rohani hör hemma.

Utan synbara framsteg för demokrati och mänskliga rättigheter i Iran kommer LO och den internationella fackliga rörelsen fortsatt att betrakta landet som en dysfunktionell repressiv stat.

Karl-Petter Thorwaldsson, LO:s ordförande
Lars Lindgren,
ordförande Transportarbetareförbundet
Loa Brynjulfsdottir
, chef för LOs internationella enhet