Fråga facket Fråga facket

Historien visar att stöd till hyresrätter är effektivt

Regeringen satsar 6,7 miljarder kronor för att få fart på byggandet och föreslår investeringsstöd för byggande av hyresrätter, stimulans till kommuner som bygger mycket och stöd för renovering och energieffektivisering. Det är en ambitionshöjning i svensk bostadspolitik som både Hyresgästföreningen och LO välkomnar


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Publicerad på Dagens Samhälle 22 september 2015

Vi måste öka byggandet rejält av bostäder som vänder sig till bredare inkomstgrupper. Våra organisationer uppskattar behovet till en årstakt på omkring 75 000 bostäder. Då krävs en massiv satsning på hyresrätter med rimliga hyror genom, bland annat, de insatser som nu föreslås. Det finns en rad kommuner som redan i dag inser vikten av att det byggs bostäder, och framför allt hyresrätter, för att de ska kunna hålla arbetsmarknad, tillväxt och välfärd på en hög nivå. Men vi behöver fler kommuner som bygger.

Här kan flera delar av regeringens bostadssatsning bidra till ökat intresse. Både infrastruktursatsningar och stöd till kommuner för att öka utbudet av tillgänglig mark för bostadsbyggande är positivt.

Stödet för marksanering och den byggbonus regeringen föreslår blir också en morot för kommunerna att satsa. De allmännyttiga bolagen kommer att spela en mycket viktig roll i detta. 

Det är högst rimligt att staten gör en satsning på ny- och ombyggnation av hyresrätter. En sådan satsning ger också fler arbetstillfällen i flera av landets kommuner.

Historien visar dessutom att investeringsstimulans för byggande av hyresrätter är ett effektivt sätt att få fart på byggandet och dessutom hålla produktionskostnaderna nere, framför allt om det kopplas till tak för högsta hyresnivåer. 

Det förekommer argument om att statliga stöd till byggande är meningslösa eftersom de hamnar i byggarnas fickor. Märkligt nog existerar inte motsvarande argumentation för de skattefördelar som ges till ägda bostäder.

I den politiska debatten görs i dag stor skillnad på om subventioner ges genom avdrag och lägre beskattning eller om de ges som bidrag. Men den faktiska effekten på byggpriser och statens ekonomi är i princip densamma. 

Marknaden kan inte förväntas ta ansvar för - och har heller inget intresse av - att alla ska få tillgång till en bostad till rimlig kostnad.

Det finns inga belägg någonstans för att marknadshyror löser bostadsbristen, tvärtom. Staten behöver medverka genom ekonomiska stimulanser. 

Hyresrätter är viktiga för flexibiliteten på bostadsmarknaden och för att alla inte kan eller vill äga en bostad. För att få fler hyresrätter i kommuner där sådana behövs bör de allmännyttiga bostadsbolagen kunna ges i uppdrag att bygga mer.

Om inte marknadens aktörer bygger hyresrätter i tillräcklig omfattning är det rimligt med politiska insatser, särskilt som kommunerna har ett ansvar för bostadsförsörjningen. 

Regeringens bostadssatsning är ett steg för att både få fart på bostadsbyggandet och skapa fler arbetstillfällen, men det kommer krävas ytterligare satsningar för att på allvar komma till rätta med bostadsbristen.

Behoven av både ökad nyproduktion och upprustning av befintliga hyresbostäder är enorma. 

För att åstadkomma mer genomgripande satsningar på bostadsbyggande krävs blocköverskridande samtal och överenskommelser. Sveriges politiker behöver visa att bostadspolitiken är en angelägenhet för hela samhället och över partigränser. Det är dags att ta ansvar för en hållbar tillväxt för jobb och goda bostäder i hela Sverige.

Marie Linder, förbundsordförande Hyresgästföreningen

Karl-Petter Thorwaldsson, ordförande LO