Fråga facket Fråga facket

Idrotten och facket ense om villkor för schysta mästerskap

Värderingar och principer. Arrangemang i Sverige ska genomföras på ett sätt som är hållbart ur ett socialt, ekonomiskt, etiskt, tillgängligt, klimat och miljömässigt perspektiv. Och alla företag och leverantörer av varor och tjänster ska följa svenska kollektivavtal när arbete utförs i Sverige, skriver företrädare för idrotten och facket.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Publicerad i Dagens nyheter 7 juni 2016

Rent spel och schysta villkor är grundstenar som idrotts- och fackföreningsrörelsen vilar på. Men gång på gång har vi sett hur respekten för dessa värden åsidosätts och utmanas när stora internationella mästerskap förläggs i länder där de mänskliga rättigheterna kränks. Oavsett vilket land som är värd för de stora arrangemangen får det aldrig ske på bekostnad av den sociala, miljömässiga, ekonomiska och etiska hållbarheten.

Den internationella idrottsrörelsen kan bättre än så här och förändringar är på väg med IOK:s egna reformer via Agenda 2020 som exempel. Men det räcker inte och vi vill påskynda förändringarna och visa att det är fullt möjligt att arrangera mästerskap med rent spel och schysta villkor, både nationellt och internationellt. Vi i Sverige är beredda att ta ett gemensamt ansvar för detta och därför startar idrotts- och fackföreningsrörelsen ett arbete med att ta fram vägledande principer för hur de mänskliga rättigheterna ska respekteras i samband med idrott och mästerskap.

Idrottsrörelsen är på många sätt en förebild och dess verksamhet är en viktig del av det demokratiska samhället. Med idrottens värderingar som grund byggs sammanhållning, jämställdhet och mångfald upp från den lokala föreningen till det internationella mästerskapet. Idrotten har förmågan att ge utrymme för individuella olikheter, förutsättningar och prestationer samtidigt som den förenar människor över alla gränser.

Men idrotten bidrar också på flera andra sätt till samhällsutvecklingen. Ur ett ekonomiskt perspektiv finns det individuella, organisatoriska och samhälleliga vinster, men ekonomi kan inte vara överordnad de sociala frågorna, därför anser vi att idrott, arrangemang och mästerskap måste utövas med mänskliga rättigheter som ledstjärna. Det är helt nödvändigt att stora idrottsevenemang genomförs med respekt för mänskliga rättigheter om de uthålligt ska behålla sin attraktivitet och sitt värde.

Likt idrotten hämtar fackföreningen också sin kraft och legitimitet i människors vardag. Våra uppgifter och mål skapar engagemang, rörelse och gemenskap. Visionen är att den enskilda individen ska ha möjlighet att uppnå sina drömmars mål och för att nå dit vet vi att det krävs ett starkt kollektiv som solidariskt håller ihop, som i vilken annan lagsport som helst.

Fackföreningsrörelsens och idrottens uppgifter och roller är olika, men vi förenas ändå i de gemensamma värderingar som bär våra rörelser framåt. Övertygelsen om en gränslös respekt och alla människors lika värde går som en ledstjärna genom det arbete vi dagligen bedriver, tillsammans och i våra olika verksamheter.

Vi vet att idrotten och fackföreningen bidrar till en mer öppen, inkluderande och demokratisk värld genom att bygga broar och skapa mötesplatser mellan människor, företag, organisationer och länder. Det är också ett av syftena med idrottens internationella mästerskap och arrangemang och fackföreningens internationella arbete med att förbättra arbets- och levnadsvillkoren för världens arbetstagare.

Vårt engagemang handlar om att slå vakt om och utveckla den modell som skapat framgång för våra organisationer och det svenska samhället i stort. Vår modell bygger på samförstånd, samarbete och samverkan, mellan individer, organisationer, samarbetspartners och företag.

Men det handlar också om alla de som aktivt deltar och är engagerade inom våra verksamheter. Att få möjlighet att företräda sin organisation och sitt land handlar inte bara om att vinna, det handlar lika mycket om att vara bärare av idén om respekt för alla människors lika värde, där olikheter ses som styrkor och en sund konkurrens sker genom rättvisa villkor. Sund konkurrens, goda villkor och rent spel är grundpelare som borde vara vägledande inom idrotten, näringslivet och arbetslivet, i Sverige och i övriga världen.

Nu när idrotts- och fackföreningsrörelsen är överens om att dessa värderingar och principer ska gälla vill vi också bjuda in våra förbund, företag och samarbetspartners och alla som på olika sätt är involverade i idrottsarrangemang och mästerskap i vårt fortsatta arbete med att göra idrotten till en förebild för långsiktigt hållbara arrangemang som bygger på schysta villkor och respekt för mänskliga rättigheter.

Idrottsrörelsen och fackföreningarna är eniga om att följande värderingar och principer ska vara vägledande inom svensk idrott:

Att uppbyggnad och genomförande av arrangemang och mästerskap i Sverige görs på ett sätt som är långsiktigt hållbart ur ett socialt, ekonomiskt, etiskt, tillgängligt, klimat och miljömässigt hållbart perspektiv.

Att internationellt beslutade riktlinjer såsom FN:s principer för företag och mänskliga rättigheter generellt och i arbetslivet, OECD:s riktlinjer för multinationella företag och ILO:s åtta kärnkonventioner ska respekteras och vara vägledande för alla som är engagerade i förberedelser och genomförande av mästerskap och idrottsarrangemang i Sverige.

Att alla företag och leverantörer av varor och tjänster ska följa svenska kollektivavtal när arbete utförs i Sverige och att företag som producerar anläggningar, utrustning, kläder och tillhandahar tjänster ska följa ovanstående principer i sin verksamhet och i samband med det verka för att globala ramavtal tecknas mellan multinationella företag och globala fackliga organisationer i syfte att säkra bra villkor för arbetstagare genom hela produktionskedjan.

Att vi inom idrottsrörelsen och fackföreningsrörelsen gemensamt verkar för att våra internationella organisationer, specialförbund och samarbetspartners antar och implementerar de internationellt beslutade riktlinjerna om mänskliga rättigheter i sina stadgar, policys och regelverk, samt ställer krav på att arrangörsländer och samarbetspartners/leverantörer följer dem.

Att vi genom dessa värderingar fortsätter arbeta tillsammans för att utveckla policys och öka kunskapen om mänskliga rättigheter i arbetslivet. Detta gör vi genom att möta lagledare och aktiva i förberedelser inför internationella mästerskap, delta i specialförbundens och idrottsföreningarnas verksamhet som föreläsare, kursledare och cirkelledare, arrangera workshops och bistå med kunskap på seminarier och utbildningar inom olika nivåer. Producera informations- och utbildningsmaterial om de internationellt beslutade principerna kring mänskliga rättigheter och hur man som aktiv inom idrotten kan öka sin kunskap och medvetenhet i dessa frågor.

Björn Eriksson, ordf. Svenska Riksidrottsförbundet

Margareta Israelsson, ordf. Sveriges Paralympiska Kommitté

Karl-Erik Nilsson, ordf. Svenska Fotbollförbundet

Peter Reinebo, verksamhetschef för Sveriges olympiska kommitté

Lena Runströmer, vice ordf. Svenska Handbollförbundet

Anders Ferbe, ordf. IF Metall

Therese Gouvelin, ordf. Hotell- och restaurangfacket

Johan Lindholm, ordf. Byggnads

Karl-Petter Thorwaldsson, ordf. LO Sverige