Fråga facket Fråga facket

Löntagarnas rättigheter ska gälla även i kristider

Internationellt Sverige måste gå i täten för att försvara och utveckla universella och grundläggande fri- och rättigheter – oavsett om det är kristider eller inte. Det skriver företrädare för LO, TCO och Saco.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Publicerad i Dagens Arena 7 oktober 2013

I krisens spår har fackliga rättigheter satts på undantag i EU. Det är helt oacceptabelt. I Grekland, Portugal, Irland, Spanien har ingångna kollektivavtal rivits upp och förhandlingssystemet mellan arbetsmarknadens parter har brakat ihop.

Krisen tas på sina håll till intäkt för att bortse från internationellt ratificerade regler för arbetsmarknaden. Därför uppmanar vi i dag, på den internationella världsdagen för anständigt arbete, den svenska regeringen att ta initiativ för att bryta den här utvecklingen.

I början av året presenterade ett antal jurister i arbets- och socialrätt ett manifest ställt till medlemsländerna i EU. Deras krav är att EU-länderna måste garantera att de mänskliga rättigheterna i arbetslivet alltid efterlevs, även i ekonomiska kris- och åtstramningstider.

Samtliga medlemsländer i EU har ratificerat FN-organet ILO:s kärnkonventioner, vilka garanterar föreningsrätten och förhandlingsrätten, liksom förbjuder diskriminering, barnarbete, tvångs- och slavarbete. Trots det finns det exempel på att fackliga rättigheter kränks, med krisen som motivering. Det är en skrämmande utveckling. Regeringarna borde stanna upp och betänka vad de är på väg att ställa till med.

Krisen och de efterföljande åtstramningspaket som många länder har infört har slagit hårt mot löntagarnas rättigheter, villkor och förhandlingsmöjligheter. Såväl ILO:s tidigare som nuvarande generaldirektör har gjort skarpa uttalanden för att understryka att grundläggande principer och rättigheter på arbetsplatsen aldrig får åsidosättas.

EU och dess medlemsländer får inte använda krisen som en ursäkt för att bortse från internationellt överenskomna och ratificerade arbetsnormer. Normer som varit fundamentet i byggandet av EU:s europeiska sociala modell, en modell som nu håller på att erodera.

Utvecklingen i delar av EU-området är starkt oroande. Arbetslösheten är rekordhög, osäkra anställningar breder ut sig, arbetsrätten urholkas och det sociala skyddsnätet försämras. I spåren av detta ökar fattigdom och social oro vilket skapar en grogrund för främlingsfientliga och rasistiska partier att vinna mark och inflytande.

EU-projektet skulle vara fredens, samförståndets och medborgarnas Europa. Men när mänskliga och fackliga rättigheter urholkas riskeras den sociala modellen i Europa och i förlängningen hela det europeiska ekonomiska och politiska integrationsprojektet.

Sverige måste gå i täten för att försvara och utveckla universella och grundläggande fri- och rättigheter – oavsett om det är kristider eller inte. Rätten att sluta kollektivavtal som respekteras på arbetsmarknaden är, tillsammans med yttrande- och föreningsfrihet, grundförutsättningar för en harmonisk och hållbar samhällsutveckling och konkurrenskraft. Nedskärningar som skapar fattigdom är ett hot mot välståndet och den sociala sammanhållningen

Vi föreslår att regeringen tar initiativ till en konferens i Sverige, dit experter, parter, myndigheter och politiska partier bjuds in för att diskutera de konsekvenser vi tagit upp som sker i spåren av den ekonomiska krisen i Europa.

Loa Brynjulfsdottir, chef internationella enheten LO
Helena Johanson, internationell chef TCO
Åsa Ehinger Berling, internationell sekreterare Saco