Fråga facket Fråga facket

Nödvändigt att höja skatterna på sikt

Välfärd Den 9/3 presenterade LO-ekonomerna på SvD Brännpunkt en modell för hur politikerna kan hålla fast vid ”krona-för-krona” samtidigt som omedelbara och viktiga offentliga investeringar kan genomföras. Jesper


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Publicerad på svd.se 11 mars 2015

LO-ekonomernas bedömning är att Sverige har en unik ekonomisk situation. Arbetslösheten är närmare 8 procent, bostadsbristen är omfattande och det finns stora eftersatta behov i det befintliga väg- och järnvägsnätet. Detta samtidigt som Sveriges offentliga skuld är låg och staten lånar billigt.

Vår uppfattning är att riksdagen bör utnyttja dagens ekonomiska läge och redan i vårbudgeten fatta beslut om ett investeringsprogram. Programmet bör vara ett permanent resurstillskott med fokus på underhåll, säkerhet och trimning av befintligt statligt och kommunalt väg- och järnvägsnät samt stöd till energieffektivisering i privatbostäder. Även ett stöd till bostadinvesteringar bör presenteras.

Skattehöjningar kommer bli nödvändiga för att finansiera framtida behov i välfärden. Men det är fel läge att genomföra påtagliga skattehöjningar i dagens ekonomiska miljö. Vår uppfattning är därför att ett dylikt investeringsprogram bör finansieras, genom skattehöjningar eller utgiftsminskningar, först när ekonomin är i balans. Detta bedöms enligt finansdepartementet ske först runt 2018.

Timbro presenterar i sin replik tre ”stora problem” med LO-ekonomernas förslag om ökade investeringar.

För det första så menar Timbro att krona-för-krona definitionsmässigt betyder att utgiftsminskningar och utgiftshöjningar ska ske simultant. Vi delar inte uppfattningen och noterar att Anders Borg, som var den som myntade begreppet, själv presenterade ett indikativt program på 25 miljarder kronor i skattehöjningar som skulle genomföras kring 2017 och 2018 för att betala för reformer som genomförts flera år tidigare. Vi kan därtill konstatera att vår modell är fullt förenlig både med det finanspolitiska ramverket och EU:s stabilitets- och tillväxtpakt.

För det andra så är Timbro bekymrade för att Socialdemokraterna inte kommer orka höja skatten 2018. Vår uppfattning är att politiker till vänster och till höger brukar uppfylla sina löften.

För det tredje menar Timbro att det är ”nära omöjligt” att påtagligt öka investeringsvolymerna på kort sikt. Det är korrekt att det är svårt att tidigarelägga stora väg- och järnvägsprojekt. Även stöd till ökad bostadbyggnation behöver en startsträcka. Men det är fullt möjligt att snabbt öka volymerna för underhåll, ökad säkerhet och trimning av befintligt statligt och kommunalt väg- och järnvägsnät samt utforma stöd till energieffektivisering i privatbostäder. Ett sådant brett investeringsprogram blir effektivt under förutsättning att volymökningen är permanent. 

LO-ekonomernas uppfattning är att Sverige har unikt tillfälle att med kloka offentliga investeringar bygga Sverige starkare till gagn för tillväxt och företagande. 

OLA PETTERSSON, chefsekonom LO

LARS ERNSÄTER, LO-ekonom

TORBJÖRN HÅLLÖ, LO-ekonom