Fråga facket Fråga facket

Politikerna måste bidra med ordning och reda på arbetsmarknaden

Publicerad i Aftonbladet - juni 2010 De politiker som vinner höstens riksdagsval måste agera för ordning och reda på arbetsmarknaden. Nästa regering måste återinföra krav på att utländska företag ska ha en representant på plats i Sverige s...


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Publicerad i Aftonbladet – juni 2010

De politiker som vinner höstens riksdagsval måste agera för ordning och reda på arbetsmarknaden. Nästa regering måste återinföra krav på att utländska företag ska ha en representant på plats i Sverige som
facket kan förhandla med. Den svenska modellen fungerar inte om fackliga företrädare ska resa Europa runt och leta företrädare att sluta avtal med.

I dagarna presenterade regeringens utredare Jörgen Hettne sin utredning om filiallagen och dess anpassning till EUs tjänstedirektiv. För de fackliga organisationerna har den viktigaste frågan varit kravet på
att utländska företag ska ha en representant på plats i Sverige med kapacitet att förhandla och ingå kollektivavtal. Utredningen visar tydligt att det finns ett nationellt handlingsutrymme i förhållande till
EU-rätten.

Det handlar i slutändan om huruvida det finns en politisk vilja att stå upp för den svenska arbetsmarknadsmodellen.

En svensk arbetsmarknadsmodell innebär att staten inte lägger sig i villkoren på arbetsmarknaden. Det är parternas ansvar att träffa kollektivavtal som reglerar löner och arbetsvillkor. Modellen förutsätter
att parterna har verktygen, att det finns skydd för förenings- och förhandlingsrätt. Men då krävs också att det finns någon att förhandla och träffa kollektivavtal med. Dessa rättigheter skyddas också av
grundläggande internationella konventioner som Sverige åtagit sig att följa.

Från fackligt håll vill vi ha ordning och reda på svensk arbetsmarknad. Vi måste kunna träffa avtal med utländska företag. Fackföreningsrörelsen vill bidra till att den svenska modellen fungerar i det nya EU,
men då krävs också att svenska politiker bidrar.

Efter den uppmärksammade Lavaldomen har vi tagit vårt ansvar. Vi håller på att ta fram riktlinjer för speciella utstationeringsavtal som är förenliga med EU-rätten. Men den svenska arbetsmarknadsmodellen
förutsätter att det vid utstationering alltid finns en förhandlingsbehörig person på plats i Sverige. Det är genom kollektivavtal vi garanterar löntagarna sina rättigheter. En utländsk arbetstagare som arbetar
i Sverige utan att omfattas av kollektivavtal har inget skydd för sina löne- och anställningsvillkor.

Utredningen som nu är presenterad kommer att gå på remiss. Det innebär att det är en ny regering som kommer att få frågan på sitt bord. Den regering som efter valet den 19 september kommer att fatta beslut i
frågan måste genomföra förändringar för att skapa ordning och reda på arbetsmarknaden.

För det första behövs en lag där utländska företag som är verksamma på svenska arbetsplatser anmäler sin närvaro i landet. Detta är en förutsättning för oss som fackliga organisationer, men även
skattemyndigheten och bolagsverket behöver veta vilka företag som bedriver verksamhet i Sverige samt vem de ska kontakta för t.ex. delgivningar.

För det andra behövs effektiva sanktionsmedel mot utländska företag som inte anmäler sin närvaro i landet, liksom för svenska företag som anlitar oregistrerade företag. Det är en förutsättning för att komma åt
oseriösa företag. Företag kan bildas för kortare arbeten i Sverige för att sedan läggas ned – sanktioner mot den typen av företag är verkningslösa. För att komma åt den typen av verksamhet måste det finnas
sanktionsmedel mot de svenska företag som systematiskt anlitar oseriösa utländska företag.

För det tredje behövs ett krav på att företaget utser en företrädare som finns på plats i Sverige och har kapacitet att sluta avtal. Detta är en förutsättning för den svenska modellen – där arbetstagarens
arbetsvillkor och lön regleras genom kollektivavtal.

Det handlar inte kontroversiella förändringar. Liknande lagar finns redan i Danmark, Finland, Island och Norge. Även i andra europeiska länder finns liknande lagar. Där har politikerna fäst större vikt vid
ordning och reda på arbetsmarknaden.

Politik handlar om vilja. Enligt EU-rätten finns inga hinder. De partier som vill bidra till ordning och reda på arbetsmarknaden kan göra det. Men det är en fråga om politisk vilja. Det visar också Jörgen
Hettnes utredning.

Därför är det önskvärt att regeringsalternativen bekänner färg innan valet. På det sättet får väljarna möjligheten att aktivt påverka framtiden för den svenska arbetsmarknadsmodellen.

Per Bardh
LOs avtalssekreterare