Fråga facket Fråga facket

Utbildning för nyanlända måste kvalitetssäkras

På DN Debatt (14/10) påtalar moderata kommunalråd några av de utmaningar som samhället står inför i etablering och integration av flyktingar. Vi instämmer i flera av kommunalrådens krav. Dock saknas några perspektiv som vi anser är viktiga för en lyckad etablering av nyanlända, skriver Linda Grape och Torbjörn Hållö, LO.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Publicerad på dn.se 20 oktober 2016

Idag är 64 000 av de inskrivna arbetslösa på Arbetsförmedlingen nyanlända som söker sin plats på arbetsmarknaden. Antalet ökar i snabb takt. Att på bästa sätt skapa vägar till varaktig etablering är av hög prioritet.

Nyanlända utgör tre ungefär jämnstora grupper. En tredjedel har mycket kort utbildning. En tredjedel har god utbildning. Däremellan står en grupp som har utbildning motsvarande nioårig grundskola eller bristfällig gymnasieskola, och som behöver komplettera sin utbildning för att kunna möta kraven på arbetsmarknaden.

På DN debatt (14/10) påtalar moderata kommunalråd några av de utmaningar som samhället står inför i etablering och integration av flyktingar. Vi instämmer i flera av kommunalrådens krav. Särskilt viktigt är behovet av att säkra fungerande vägar för att lyfta kunskapsnivån hos en stor grupp nyanlända. Det är glädjande att de moderata kommunalråden så tydligt ser vikten av detta.

Vi menar, precis som kommunalråden, att det behövs ett skifte i synen på vuxenutbildning och arbetsmarknadsutbildning. Den senare utbildningsformen är, rätt använd, fortsatt viktig för omställning och kompetensförsörjning på en föränderlig arbetsmarknad. Men den verkligt brådskande uppgiften handlar om att ge kunskaper som gör att arbetslösa – ofta nyanlända men också den alltför stora gruppen unga som saknar fullständiga gymnasiebetyg – kan ta sitt första jobb på den högproduktiva svenska arbetsmarknaden.

I dag råder god efterfrågan på snickare, målare, undersköterskor, lastbilsmekaniker och plåtslagare, för att nämna några LO-yrken. Detta stärker nyanländas möjligheter till arbete.

Vi behöver skapa starkare vägar till jobb för nyanlända. En viktig reform är stärkta möjligheter för vuxna att kombinera egna studier med arbete i syfte att stärka sin position på arbetsmarknaden. Det kräver fortsatt och påskyndad utbyggnad av utbildningsplatser, särskilt inom yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning.

Även om vi håller med om många av kommunalrådens förslag saknas det dock några perspektiv som vi anser är viktiga för en lyckad etablering av nyanlända.

Ett viktigt perspektiv som kommunalråden inte lyfter handlar om kvalitetssäkring. All yrkesinriktad utbildning behöver kvalitetssäkras av respektive bransch för att säkerställa att den ger vad som krävs. Då skapas goda jobbmöjligheter.

Ett annat perspektiv som saknas är behovet av förstärkt studiefinansiering. Ett konkret reformförslag är en ny särskild studiefinansiering riktad till vuxna, inrikes och utrikes födda, som kombinerar arbete med egna studier inom den yrkesinriktade gymnasieutbildningen. Det skulle möta arbetsmarknadens arbetskraftsbehov, effektivt stärka vägarna till arbete, och skapa nya jobb.

Ett flerårigt högt flyktingmottagande, där fjolåret var exceptionellt, innebär en utmaning att ta på allvar. Stora grupper söker sin plats på svensk arbetsmarknad. Mer kraftfulla tag krävs för att främja etablering och utveckla den arbetsmarknadsmodell som tjänat oss väl – som lagt grund för EU:s högsta sysselsättning och begränsade löneskillnader mellan yrken.

Linda Grape, LO-utredare

Torbjörn Hållö, LO-ekonom