Fråga facket Fråga facket

Variationen försvinner i många arbeten

Arbetsmiljö LO presenterar en ny rapport om hur arbetsinnehållet för LO-förbundens medlemmar förändrats de senaste tjugo åren. Statistiken kommer från SCB och visar bland annat att fler anställda i Sverige har fått alltmer utarmade arbetsuppgifter. Med utarmade arbetsuppgifter menas arbeten där kraven på kompetens är låga, där tiden för inskolning är kort, där samma arbetsmoment ständigt återkommer, där lärandet i arbetet är lågt och där den anställde får allt mindre möjlighet att utveckla sin egen kreativitet.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Publicerad 7 oktober, 2011 00:55 i LO-tidningen

I dag, den 7 oktober, är det Decent Work Day, den dag då fackföreningar över hela världen uppmärksammar kampen för allas rätt till ett arbete med grundläggande rättigheter och anständiga villkor. Från LO:s sida deltar vi tillsammans med den övriga internationella fackföreningsrörelsen självklart i den kampen, för även om vi i Sverige har kommit långt jämfört med många andra delar av världen så återstår mycket att göra även i vårt land innan visionen om det goda och utvecklande arbetet är förverkligad.

LO presenterar i dag en ny rapport om hur arbetsinnehållet för LO-förbundens medlemmar förändrats de senaste tjugo åren. Statistiken kommer från SCB och visar bland annat att fler anställda i Sverige har fått alltmer utarmade arbetsuppgifter. Med utarmade arbetsuppgifter menas arbeten där kraven på kompetens är låga, där tiden för inskolning är kort, där samma arbetsmoment ständigt återkommer, där lärandet i arbetet är lågt och där den anställde får allt mindre möjlighet att utveckla sin egen kreativitet.

En brevbärare arbetade på 90-talet ofta även med sortering, eftersändning och justering av adressregister. I dag är han eller hon vanligen enbart en postutdelare. Inom detaljhandeln har många anställda varit med om en liknande utveckling. Till charken kommer de flesta köttprodukter i dag färdigpackade. Arbetet i utgångskassan innebär många gånger enbart att scanna varor, säga summan och ge kunden ett kvitto. Inom slakterinäringen har styckaren gått från att stycka hela djuret till att bli filéutskärare eller kotlettkapare. Ett annat exempel är tvätterier där det tidigare behövdes inlärning för att kunna granska, sortera och mangla medan det i dag mest handlar om att sköta maskiner.

Exemplen är många och de visar alla på samma sak – Vi har fått en ”digital taylorism” där arbetsuppgifter likriktas. Taylorismen är ett system som brukar förknippas med 1900-talet, med automatisering och löpande band. I dag är taylorismen tillbaka. Det är en utveckling som går tvärt emot vad som borde gälla i det kunskapssamhälle många i dag talar om.

Andelen arbetare och lägre tjänstemän som anger att de har denna typ av jobb har ökat betydligt de senaste två decennierna. Trenden är särskilt tydlig bland kvinnliga arbetare inom privat service som handel, transport, hotell & restaurang. Nästan 80 procent av de kvinnliga arbetarna inom privat service anger att de upprepar samma arbetsmoment många gånger per timme. 1991 var den siffran drygt 60 procent.

En liknande utveckling finns också inom industrin, där de flesta av de industriarbetare som arbetar med slutmontering i dag har återgått till löpande band.

Att fler jobb har blivit enklare att utföra betyder inte att de blivit lättare. Inom de flesta LO-yrken är arbetstempot högre än tidigare, ofta under stark kontroll, och fler arbetar på udda tider, främst kvinnor. Utarmade jobb medför vanligen också sämre arbetsmiljö och lägre lön.

Orsaken är att konkurrensen om dessa jobb är större och att produktiviteten i ett utarmat jobb med tiden når ett tak. En människa kan inte förbättra sin arbetsteknik, höja sitt arbetstempo och ta hur korta pauser som helst.

Det finns exempel på hur ny teknik i stället har lett till att arbeten blivit mer innehållsrika. I gruvorna har automatisering och fjärrkontroll gett arbetare mer kvalificerade arbetsuppgifter. Inom massa- och pappersindustrin har förändringen inneburit att operatörerna även gör mer underhåll och deltar i visst utvecklingsarbete. Även inom sågverksindustrin har kraven på teknisk kompetens ökat.

LO:s förbund har många års erfarenhet av att utveckla både jobben och medlemmarna, men det arbetet måste intensifieras. Vi kräver ett hållbart arbetsliv med utvecklande arbetsorganisation, tillräcklig bemanning för att minska stressen och stödjande lönesystem. För att klara detta behövs en politik som stöttar detta arbete:

• Kartläggning och åtgärder inom arbetsmiljön vid förändringar av arbetsorganisationen.

• Avtal om fackligt inflytande över bemanningsfrågor.

• Rejäla satsningar på kompetensutveckling för alla anställda.

• En kvalitetssäkrad företagshälsovård för alla anställda.

• Resurser till en samlad arbetsmiljöforskning.

• Ökade anslag till Arbetsmiljöverket så man klarar att inspektera dåliga arbetsmiljöer.

Decent Work Day handlar om att alla anställda ska ha rätt till ett tryggt, meningsfullt och utvecklande arbete i en bra arbetsmiljö. Avgörande för att nå dit är en stark fackföreningsrörelse, både här hemma och i övriga världen.

Ulla Lindqvist
Vice ordförande, LO