Fråga facket Fråga facket

Vinstuttag urholkar välfärden

Välfärd Skol-, vård- och omsorgspolitiken har tagits som gisslan av stora koncerner som tummar på kvaliteten för att kunna plocka ut vinster. LOs välfärdsutredning får nu i uppdrag att senast i december ge förslag på hur en non-profitprincip kan se ut, skriver Karl-Petter Thorwaldsson och Tobias Baudin.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Publicerad i SvD 20 juni 2012

Skol-, vård- och omsorgspolitiken har tagits som gisslan av stora koncerner som tummar på kvaliteten för att kunna plocka ut vinster. LOs välfärdsutredning får nu i uppdrag att senast i december ge förslag på hur en non-profitprincip kan se ut, skriver Karl-Petter Thorwaldsson och Tobias Baudin.

Välfärdsforskare brukar säga att vår välfärdsmodell är resultatet av att olika samhällsintressen brutits mot varandra. Gradvis har några överordnade principer utmejslats:

• Genom hög kvalitet på välfärdstjänster och socialförsäkringar tillfredsställs kraven hos alla medborgare. Därigenom bevaras också tilltron till och stödet för den gemensamma välfärden.

• Välfärdsstatens stöd bör utformas som en medborgerlig rättighet och inte som en nådagåva.

• Den sociala sammanhållningen ökar när medborgare oavsett klasstillhörighet kan mötas i nyttjandet av det stöd som genereras av välfärdsmodellen.

Det handlar inte bara om att visa solidaritet med varandra. Den svenska välfärdsstaten har lika mycket varit ett rationellt arrangemang för samhället som sådant. Det är samhällsekonomiskt effektivt att alla medborgare får tillgång till välfärden. Det skapar ett brett stöd i befolkningen och gör att en majoritet är villig att vara med och betala skatt för att välfärden ska kunna finansieras.

Men i dag upplever vi hur den generella välfärdens kärnvärden eroderar. Vi har en a-kassa som upphört att vara en bro mellan två jobb, och en sjukförsäkring som är helt sönderskjuten. När det gäller välfärdstjänsterna har dessutom politiken tagits som gisslan av stora koncerner. Därför tummas det alltför ofta på kvaliteten i skolan, i vården och i omsorgen för att verksamheten ska kunna ge vinst till sina ägare.

Vi noterar att Svenskt Näringslivs vd Urban Bäckström nu tillstår att de avregleringar som drivits igenom i snabb takt alltför ofta brister i kvalitet (Brännpunkt 29 maj). Och vi välkomnar deras arbete med att utveckla metoderna i välfärdssektorn. Men detta är inte i första hand en teknisk fråga om kommunala upphandlingar eller listor på kvalitet och tillsynsmyndigheter. Det är en djupt ideologisk fråga som handlar om samhälls- och människosyn.

Därför har LO nu tillsatt en välfärdspolitisk utredning ledd av LOs förste vice ordförande Tobias Baudin.

Utredningens uttryckliga uppdrag är att ta fram konkreta förslag på hur välfärdssystemen kan moderniseras för att svara upp till de krav på kvalitet och tillgänglighet som ställs av såväl medborgarna i vårt land som av samhället i stort.

LOs ståndpunkt är att välfärdstjänsternas kvalitet och generella räckvidd inte får urholkas, samtidigt som det ska finnas utrymme för en mångfald av utförare i välfärdssektorn. Självklart ska vi som medborgare ha möjlighet att välja i välfärden. Men den typ av ”valfrihet” som innebär frihet för riskkapitalbolag att plocka ut miljonvinster ur vår välfärdssektor är fullständigt oacceptabelt. Ett av utredningens uppdrag är därför att ge förslag på hur en non-profitprincip inom välfärdssektorn ska kunna tillämpas.

Under hösten ska också ett handlingsprogram tas fram för hur sjukförsäkringen mera konkret behöver utvecklas. Utredningen ska bland annat ta ställning de nuvarande tidsgränserna i sjukförsäkringen. Den har också i uppdrag att se över sjukförsäkringens regelverk, ersättningsnivåerna och rätten till ersättning. Rättsosäkerheten i systemet, rätten till rehabilitering och risken för att människor ”ramlar mellan stolarna” måste också utredas.

Att den nu gällande tandvårdsförsäkringen inte fungerar som tänkt har visats i flera utvärderingar av bland andra Socialstyrelsen och Riksrevisionen. Låginkomsttagare, unga och personer med utländsk bakgrund avstår ofta av ekonomiska skäl från tandvård, trots stora behov. LOs utredning ska därför göra en principiell översyn av hur försäkringen kan förbättras och hur tandvården på sikt kan bli en del av sjukvården.

Bristen på barn- och äldreomsorg måste också belysas. I dag tvingas allt fler, framför allt kvinnor, att minska sin arbetstid för att i stället ta hand om barn eller äldre anhöriga. En viktig uppgift blir därför att ta fram förslag på hur omsorgen bör utformas för att ge anhöriga det stöd de behöver för att kunna arbeta. Det handlar särskilt om att öka tillgången till barnomsorg på kvällar, nätter och helger.

En annan central fråga är arbetsskadeförsäkringen. I takt med att allt färre får sina arbetsskador godkända har försäkringen på senare tid genererat stora överskott. Det råder också stora skillnader mellan hur kvinnors och mäns skador bedöms. Därför behövs det en genomgripande analys för att avgöra om det är regelverkets utformning eller Försäkringskassans tillämpning av reglerna som behöver förändras.

Redan i december i år ska ett förslag ligga klart till en gemensam syn inom LO på vinstuttag från offentligt finansierade verksamheter inom vård, skola och omsorg. Det måste bli stopp på de orimliga vinstuttagen ur vår gemensamma välfärd. Det har de klarat i Danmark, Norge, Finland, Nederländerna, Belgien. Varför i herrans namn skulle vi inte klara det i Sverige?

KARL-PETTER THORWALDSSON, LOs ordförande

TOBIAS BAUDIN, LOs förste vice ordförande