Fråga facket Fråga facket

Våra vapen mot diskriminering

Jämlikhet Alla människor är lika mycket värda. Det betyder inte att alla måste vara likadana. Det viktigaste i LOs värdegrund är jämlikhet. Alla människor ska ha samma rättigheter och möjlighet i livet. Utan att behöva vara någon annan än den hen är.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Därför arbetar vi fackligt och politiskt för jämlikhet!

LOs grundläggande uppgift är att se till att alla arbetare har lika rättigheter och skyldigheter på jobbet och att arbetare inte ska ställas mot varandra av arbetsgivaren. Rättigheter och skyldigheter, liksom makt och inflytande, ska vara oberoende av klass, könstillhörighet, etnicitet eller sexuell läggning. Vi accepterar aldrig att människor spelas ut mot varandra. Inte i samhället i stort, inte på arbetsmarknaden, inte på den enskilda arbetsplatsen. 

Kollektivavtalet

Arbetet mot diskriminering av homosexuella, bisexuella eller transpersoner på arbetsplatser, kräver en stark och enad fackföreningsrörelse, kollektivavtal och en stark arbetsrätt. När många är medlemmar i facket och det finns heltäckande kollektivavtal så förhindrar det lönekonkurrens, social dumpning och att grupper i arbetslivet spelas ut mot varandra.

Fackligt förtroendevalda

För att motverka diskriminering på arbetsplatsen behövs starka lokala fackklubbar med utbildade och kunniga förtroendevalda. Det är vår roll som organisation att se till att våra förtroendevalda har den  kompetens de behöver för att stå upp mot alla former av diskriminering om det drabbar arbetstagaren.

Motverka diskriminerande strukturer

Vi som fackföreningar ska vara öppna och inkluderande, både i det dagliga arbetet och när beslut ska fattas. Vi måste ständigt arbeta med att motverka strukturer där en manlig vit heteronormativitet styr. Om någon av våra medlemmar eller medlemsgrupper, på grund av sin bakgrund, sexuella läggning, könstillhörighet eller könsuttryck, inte får samma möjlighet till inflytande så underminerar det vår trovärdighet. Hos oss ska alla medlemmar ha samma chans att delta och få inflytande.

Så här jobbar LO mot diskriminering

  • LO accepterar aldrig diskriminering och trakasserier på grund av sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Inte under några som helst omständigheter. Det är självklart. 
  • Vi använder både lag och avtal för att förhindra alla former diskriminering. Grunden för vårt antidiskrimineringsarbete är starka bindande kollektivavtal mellan fack och arbetsgivare. De ska finnas på alla arbetsplatser. I kollektivavtalen ska det uttryckligen stå att alla former av diskriminering är förbjudna. Det gäller även våra avtalsförsäkringar.
  • I alla våra fackliga utbildningar finns lektioner om diskriminering. Samtliga av våra förtroendevalda ska vara rätt rustade för att stå upp mot diskriminering.
  • Genom ett aktivt samarbete med vår motpart, arbetsgivarna, tar vi kontinuerligt fram gemensamma handlingsplaner och rutiner för att förebygga diskriminering. Allt för att gemensamt kunna agera snabbt och tydligt.