Fråga facket Fråga facket

Fakta: Samband mellan arbetsmiljö och hjärt- och kärlsjukdomar


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Det goda arbetet

Hjärt- och kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken i Sverige. Den så kallade ”krav-kontroll-modellen” används ofta för att visa när riskerna för hjärt- och kärlsjukdomar ökar. Modellen visar att riskerna blir särskilt stora när arbetstagaren har liten kontroll över sin arbetssituation samtidigt som kraven på arbetstagaren är höga (se tidigare avsnitt om KASAM).

Forskningen sammanställd av Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) visar vidare att risken för att råka ut för sjukdom hänger samman med arbetsmiljön.

Hjärtsjukdomar är vanligare bland anställda som:

  • Har små möjligheter att påverka sin arbetssituation i kombination med högra krav. Har låg kontroll över arbetet eller upplever det som pressande. Eller upplever att det råder obalans mellan ansträngning och belöning.
  • Upplever att de har ett svagt stöd i arbetet, utsätts för orättvisor, har små möjligheter till utveckling i arbetet eller har en osäker anställning.
  • Arbetar natt, har långa arbetsveckor eller som utsätts för buller.

Stroke är vanligare bland anställda som:

  • Har en låg kontroll över sitt arbete, som arbetar skift, som utsätts för buller eller för joniserad strålning.

Högt blodtryck är vanligare bland anställda som:

  • Har små möjligheter att påverka sin arbetssituation i kombination med höga krav. Eller upplever att det råder obalans mellan ansträngning och belöning.

Kemikalier i arbetsmiljön ökar risken för hjärtsjukdomar. Det handlar särskilt om:

  • Kvartsdamm, motoravgaser, arsenik, ben(a)pyren, bly, dynamit, koldisulfid, kolmonoxid, skärvätskor och tobaksrök.

Det finns också samband mellan hjärtsjukdomar och vissa arbetsprocesser. Det handlar bland annat om:

  • Elektrolytisk aluminiumframställning och pappersproduktion med sulfatmetoden.

Risken för stroke ökar för dem som utsätts för:

  • Bly, koldisulfid och fenoxisyror med TCDD. Det finns också samband mellan stroke och arbete med elektrolytisk aluminiumframställning.

Risken för högt blodtryck ökar vid arbetsmiljöer där:

  • Bly eller asbest (ett förbjudet ämne) förekommer.