Fråga facket Fråga facket

Arbetslivskriminalitet - kampen för ordning och reda

Rapport I den här rapporten beskrivs arbetslivskriminaliteten och vad som behöver göras för att bekämpa den. Rapporten ger också en inblick i fyra utsatta branscher drabbade av arbetslivskriminalitet; bygg/anläggning, transport, hotell/restaurang och personlig assistans/hemtjänst.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

Att stå upp för de goda jobben

Kampen mot arbetslivskriminaliteten handlar om ordning och reda på arbetsmarknaden. Att göra rätt för sig. Att aldrig utnyttja arbetstagare eller våra gemensamma välfärdssystem. Att arbetsgivare följer de lagar och regler som gäller på svensk arbetsmarknad och kollektivavtalen. Det är att stå upp för de goda jobben och motverka tillväxten av dåliga jobb.

Det handlar också om att värna konkurrensneutralitetens principer. Att företag som gör rätt för sig inte ska konkurreras ut av företag som fuskar eller begår brottsliga handlingar. Likaså legitimiteten för vårt välfärdssystem som bygger på att skatter och avgifter betalas in. Till sist är det också en fråga om demokrati. Fusk och brottslighet undergräver tilliten till våra medmänniskor och våra institutioner och därmed i förlängningen vår demokrati.

Den här rapporten belyser arbetslivskriminalitetens komplexitet och vad som behöver göras för att stoppa dess framfart. Med hjälp av en enkätundersökning med drygt tusen respondenter ger den oss också en inblick i fyra utsatta branscher.

Resultaten ska tolkas med försiktighet då arbetslivskriminaliteten i regel sker i det dolda. Trots det visar svaren att:

  • Mer än var fjärde svarande har senaste året stött på människor i sin bransch som man vet utnyttjas.
  • Drygt var fjärde är orolig för att osund konkurrens och arbetslivskriminalitet i deras bransch kommer att påverka dem negativt.
  • Över hälften av de tillfrågade upplever också att fusket ökat eller legat konstant de senaste tre åren. Enbart nio procent menar att det minskat.

I rapporten presenteras en rad förslag på saker som behöver göras. Fyra åtgärder som är av särskild vikt är:

  • Myndigheterna måste göra mer. Stärk och fördjupa det myndighetssamarbete som arbetar mot arbetslivskriminalitet.
  • Det ska aldrig löna sig att utnyttja arbetstagare. Fler oseriösa arbetsgivare behöver dömas för de brott som de utsätter anställda för.
  • Dagens system för arbetskraftsinvandring är felkonstruerat och sätter arbetstagaren i ett tydligt underläge gentemot arbetsgivare. Reglerna för arbetskraftsinvandringen behöver stramas åt för att stödja arbetstagaren. Arbetsmarknadsprövningen bör återinföras. Arbetstillstånd ska bara omfatta heltidsjobb.
  • Dagens tillämpning av offentlig upphandling bidrar till att skapa osund konkurrens. Alltför ofta är det lägsta pris som är vägledande och kostnaderna hålls nere på bekostnad av goda arbetsvillkor och en god arbetsmiljö. De revor som i dag finns behöver täppas till. Huvudregeln bör vara max två led av underleverantörer och inrättande av en ”svart-lista” för oseriösa arbetsgivare bör utredas.

En röd tråd i rapporten är det gemensamma ansvaret för att bekämpa arbetslivskriminaliteten. Tillsammans kan arbetsmarknadens parter, arbetsgivare, myndigheter, samhället och politiken skapa förändring. Det handlar om en kamp för goda jobb, för en sund konkurrens mellan företagen, för ett samhällsbygge med tillit och för en gemensam stark välfärd.

Rapporten Arbetslivskriminalitet - kampen för ordning och reda (pdf)

Se seminarium i Almedalen här