Fråga facket Fråga facket

Facklig anslutning 2020

Rapport Facklig anslutning, fackligt aktiva och fackliga möten bland anställda efter klass och kön år 1990-2020.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

Många medlemmar ger starkare förhandlingsläge

Den långdragna minskningen av den fackliga anslutningen bland arbetare tycks ha upphört. I mitten av 1990-talet var nästan 90 procent av arbetarna var fackligt anslutna. Därefter har andelen fackligt anslutna arbetare minskat med cirka en procentenhet per år till 61 procent år 2020.

De tre senaste åren, 2018-2020, har dock andelen fackligt anslutna arbetare inte minskat nämnvärt utan legat runt 61 procent.

- Jag hoppas att vi äntligen sett slutet på den minskande fackliga anslutningen bland arbetare och att LO-förbunden återigen kan öka sina medlemsantal, säger LOs nya ordförande Susanna Gideonsson.

- En hög organisationsgrad är ju helt nödvändigt för oss, inte minst inför höstens LAS-förhandlingar och de uppskjutna löneförhandlingarna, säger Gideonsson i en kommentar till den senaste rapporten om facklig anslutning.

Sammanfattning av rapporten

Fackligt anslutna

 • År 2020 (kvartal 1) var 68 procent av samtliga anställda (exkl. heltidsstuderande) fackligt anslutna. Bland arbetare var andelen 61 procent och bland tjänstemän 72 procent.
 • Kvinnor var fackligt anslutna i högre grad än män. Bland arbetare var 64 procent av kvinnorna och 59 procent av männen fackligt anslutna. Bland tjänstemän var andelen 75 procent för kvinnor och 69 procent för män.
 • Den fackliga anslutningen varierade stort mellan olika åldrar. Lägst andel fackligt anslutna var det bland unga vuxna då endast 39 procent av arbetarna i åldern 16-24 år var fackligt anslutna. Uppåt i åldrarna ökade den fackliga anslutningen och bland arbetare i åldern 25-29 år var 50 procent fackligt anslutna, bland 30-44-åringar 59 procent och bland 45-64-åringar 72 procent.
 • Även mellan olika sektorer varierade den fackliga anslutningen. Bland arbetare var andelen fackligt anslutna högst i sektorerna Tillverkningsindustri och Hälsooch sjukvård. I dessa båda var 77 procent av arbetarna fackligt anslutna. Lägst facklig anslutning var det i sektorn Restaurang samt Jordbruk, skogsbruk och fiske där 31 respektive 33 procent av arbetarna var fackligt anslutna.
 • Den fackliga anslutningen bland arbetare nådde sin högsta notering i mitten av 1990-talet då 88 procent av arbetarna var fackligt anslutna. Därefter har den fackligt anslutningen minskat med cirka en procentenhet per år ner till dagens 61 procent. Minskningen fick dock extra fart år 2007-2008 i samband med höjda avgifterna till a-kassan och försämrade villkor i arbetslöshetsförsäkringen. År 2018-2020 har dock minskningstakten avtagit och andelen fackligt anslutna arbetare ser ut att plana ut strax över 60 procent.
 • Även bland tjänstemän minskade den fackliga anslutningen år 1995-2007. Därefter har dock minskningen avstannat och andelen fackligt anslutna tjänstemän har därefter legat runt 72-74 procent.

Fackligt aktiva/förtroendevalda

 • Elva procent av samtliga fackligt anslutna arbetarna var även fackligt aktiva år 2019. Bland fackligt anslutna tjänstemän var åtta procent fackligt aktiva. I antal var det totalt 254 000 anställda som var fackligt aktiva. Av dessa var 115 000 arbetare och 137 000 var tjänstemän.
 • Kvinnor var fackligt aktiva i lite högre grad än män. Bland fackligt anslutna arbetare var 11 procent av kvinnorna och 10 procent av männen fackligt aktiva.
 • Bland arbetare har andelen fackligt aktiva legat runt tio procent år 1995-2019. Andelen fackligt aktiva var nästan exakt lika hög år 1995, 10,9 procent, som år 2019, 10,7 procent.
 • Bland tjänstemän har andelen fackligt aktiva minskat från 14 procent år 1995 till åtta procent år 2019.

Varit på fackligt möte

 • Av alla fackligt anslutna arbetare hade 331 000 arbetare, 31 procent, varit på fackligt möte det senaste året. Bland fackligt anslutna tjänstemän hade 32 procent varit på fackligt möte. 
 • Män hade varit på fackligt möte i högre grad än kvinnor. Bland fackligt anslutna arbetare hade 35 procent av männen och 25 procent av kvinnorna varit på fackligt möte det senaste året. 
 • Deltagandet på fackliga möten har varit relativt konstant på 2000-talet och bland fackligt anslutna arbetare har runt 30 procent varit på fackligt möte respektive år liksom runt 33 procent av tjänstemännen.

Rapporten Facklig anslutning år 2020 (pdf)