Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över Remiss angående Pausad uppräkning av skiktgränsen för statlig inkomstskatt för beskattningsåret 2024

Remissyttrande LO tillstyrker promemorians förslag att ingen uppräkning ska göras vid bestämmandet av skiktgränsen för uttag av statlig inkomstskatt på beskattningsbara förvärvsinkomster för beskattningsåret 2024.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Sammanfattning

  • LO tycker att det är en rimlig ordning att det görs en årlig justering av skiktgränsen så att andelen som betalar statlig skatt hålls konstant. I nuvarande ekonomiska läge uppfyller dock inte den rådande tekniska konstruktionen sitt syfte och det är därmed rimligt att avvika från ordinarie förfarande.
  • LO anser att det bör utredas om det vore mer ändamålsenligt att indexera skiktgränsen med inkomstindex i stället för nuvarande konstruktion.
  • LO anser att det är dags för en ny sammanhållen skattereform. Bland annat behöver kapitalinkomstbeskattningen höjas och bli mer enhetlig, och beskattningen av arbetsinkomster behöver bli mer rättvis genom ökad skatt på mycket höga inkomster.