Fråga facket Fråga facket

Anställningsformer och arbetstider 2017

Rapport Tidsbegränsade anställningar är mer vanligt bland kvinnor än bland män. Bland arbetare är 25 procent av kvinnorna, var 4e kvinna, och 17 procent av männen tidsbegränsat anställda. Bland tjänstemän gäller 13 procent för kvinnorna och 10 procent för män. Högst andel deltidsanställda är det bland kvinnliga arbetare. Av dessa är drygt varannan, 53 procent, deltidsanställda jämfört med 17 procent av manliga arbetare. Bland tjänstemän är 29 procent av kvinnorna och 11 procent av männen deltidsanställda.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Tidsbegränsade anställningar - Klass och kön

År 2016 var 4,2 miljoner personer i åldern 16-64 anställda. Av dessa var 15 procent, 638 000 personer, tidsbegränsad anställning. Skillnaden är dock stor mellan arbetare och tjänstemän då 21 procent av arbetarna och 12 procent av tjänstemännen är tidsbegränsat anställda. I antal motsvarar det 342 000 arbetare och 283 000 tjänstemän.

Tidsbegränsade anställningar är mer vanligt bland kvinnor än bland män. Bland arbetare är 25 procent av kvinnorna, var 4e kvinna, och 17 procent av männen tidsbegränsat anställda. Bland tjänstemän gäller 13 procent för kvinnorna och 10 procent för män. 

Tidsbegränsade anställningar - Ålder

Främst är det unga vuxna som är tidsbegränsat anställda. Av alla anställda i åldern 16-24 år är drygt hälften, 53 procent, tidsbegränsat anställd. Upp i åldrarna minskar
andelen och bland 55-64 åringar är den 7 procent. 

Tidsbegränsade anställningar - Sektorer

Även mellan olika sektorer är skillnaden stor. Bland arbetare är tidsbegränsad anställning vanligast i sektorerna hotell, restaurang och kultur, nöje och fritid. I dessa är över 40 procent tidsbegränsat anställda. I sektorerna sociala tjänster (hemtjänst mm), uthyrning och fastighetsservice (lokalvård mm), utbildning och detaljhandel är andelen cirka 30 procent. Lägst andel tidsbegränsat anställda arbetare är det inom Bygg- och Tillverkningsindustri, 8 respektive 9 procent.

Flest antal tidsbegränsat anställda arbetare är det detaljhandeln med 46 000 tidsbegränsat anställda arbetare. Bland tjänstemän är antalet störst i sektorn utbildning där 82 000 är tidsbegränsat anställda. 

Sedan början av 1990-talet har tidsbegränsade anställningar ökat sakta men säkert. Bland samtliga anställda har andelen ökat från 9 procent år 1990 till 15 procent år 2016.

Arbetstider

År 2016 var 4,2 miljoner personer i åldern 16-64 år anställda. Av dessa var drygt en miljon, 25 procent, deltidsanställda. Skillnaden är dock stor mellan arbetare och tjänstemän då 33 procent av arbetarna är deltidsanställda jämfört med 21 av tjänstemännen.

Skillnaden är även stor mellan kvinnor och män och klart högst andel deltidsanställda är det bland kvinnliga arbetare. Av dessa är drygt varannan, 53 procent, deltidsanställda jämfört med 17 procent av manliga arbetare. Bland tjänstemän är 29 procent av kvinnorna och 11 procent av männen deltidsanställda.

Arbetstider – Ålder

Deltid är vanligast bland unga vuxna och i åldersgruppen 16-24 år är 52 procent deltidsanställda. I övriga åldrar är andelen cirka 20 procent.

Arbetstider – Sektorer

Även efter sektor varierar deltiden stort. Klart vanligast med deltid är det i Detaljhandel där hela 67 procent av arbetarna är deltidsanställda. Även i sektorerna Hotell, Restaurang, Vård och omsorg samt Sociala tjänster (hemtjänst mm) är andelen över 50 procent (53-56 procent). Minst andel deltidsanställda är det inom Bygg- och Tillverkningsindustri där 4 resp. 8 procent av arbetarna är deltidsanställda.

Arbetstider – Klass och kön

De senaste 10 åren har andelen deltidsanställda minskat en aning, från 27 till 25 procent år 2006-2016. Minskningen gäller dock bara bland tjänstemän för vilka andelen minskat från 23 till 21 procent. För arbetare har andelen legat relativt stabilt runt 33 procent. Det är främst bland kvinnor som andelen deltidsanställda minskat medan den ökat något bland män. För samtliga kvinnor har andelen minskat från 42 till 37 procent år 2006-2016 medan den ökat bland män från 12-13 procent. Utvecklingen för kvinnor och män har varit likartad bland både arbetare och tjänstemän.

Arbetstider - heltidsarbete saknas

De främsta anledningarna till att arbeta deltid är att heltidsarbete saknas, vård av barn/vuxen och studier. Skillnaden är dock stor mellan arbetare och tjänstemän. Bland arbetare uppger 36 procent att heltidsarbete saknas jämfört med 16 procent av tjänstemännen. För tjänstemän är det i stället vård av barn/anhörig som är främsta anledning, 26 procent, jämfört med 7 procent bland arbetare. Studier är främsta anledning för 15 procent av arbetarna och 14 procent av tjänstemännen. 

Rapporten Anställningsformer och arbetstider 2017 (pdf)