Fråga facket Fråga facket

Kvinnors lön i procent av mäns lön år 2022


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning


Standardvägda löner

Löneskillnaden mellan kvinnor och män förklaras till stor del av att kvinnor och män i huvudsak arbetar inom olika yrken och att lönerna varierar kraftigt mellan dessa yrken. Ett sätt att ta hänsyn till detta vid jämförelse av kvinnors och mäns löner är att använda så kallad standardvägning. Standardvägning innebär i korthet att medellöner beräknas med antagande om att antalet kvinnor och antalet män är lika många inom varje yrkesgrupp.

Mindre löneskillnad med standardvägning

Standardvägning efter yrke medför att kvinnors lön i procent av mäns lön ökar från 89 procent till 96 procent bland samtliga anställda. Löneskillnaden mellan kvinnor och män minskar alltså, dock i olika grad för arbetare och tjänstemän liksom för privat och offentlig sektor.

Nästan ingen löneskillnad bland arbetare

Bland arbetare försvinner löneskillnaden nästan helt med standardvägning då den standardvägda medellönen för kvinnor är 97 procent av männens. Inom offentlig sektor blir den standardvägda lönen för kvinnor till och med högre än för män då den motsvarar 103 procent av männens lön. Inom privat sektor stannar den dock på 95 procent

Även bland tjänstemän minskar löneskillnaden med standardvägning. För samtliga tjänstemän ökar kvinnors lön i procent av mäns lön från 84 till 96 procent.

Visa tabell
Kvinnors lön i procent av mäns lön med och utan standardvägning år 2022 Standardvägt Ej standardvägt
Arbetare 11 88
Tjänstemän 12 84
Samtliga anställda 7 89