Fråga facket Fråga facket

Skatta oss lyckliga - Idéer för mer rättvisa skatter

Rapport Detta är slutrapporten från LO-ekonomernas och Tankesmedjan Tidens skattepolitiska skuggutredning. Syftet är att bidra med idéer och förslag till en framtida skattereform. Rapporten ska inte ses som ett samlat skattepaket, utan som olika idéer på hur skatter kan utformas mer rättvist och hållbart.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

Bakgrund

Inkomstklyftorna i Sverige har ökat kraftigt sedan 1990-talet. Det är framför allt kapitalinkomsterna som har ökat, samtidigt som låginkomsttagare har drabbats av de urholkade trygghetssystemen. Svensk välfärd är underfinansierad, framför allt i förhållande till de ökade behoven, ambitionerna och förväntningarna på standardökning.

Brister med dagens skattesystem

Dagens skattesystem bidrar till att öka klyftorna och räcker inte till för att finansiera välfärden. Det är dessutom fullt av avdragsmöjligheter och undantag som ofta gynnar resursstarka grupper samt bäddar för skatteplanering, skattefusk och skatteflykt. Det är både ohållbart och orättvist. Ambitionen med denna rapport är därför även att bidra till färre undantag, ökad likformighet och mer rättvisa regler. 

Skatter för jämlikhet, rättvisa och hållbarhet

Skattepolitiken är ett djupt ideologiskt område som har avgörande betydelse för jämlikhet, rättvisa och hållbarhet. Utgångspunkten för oss är att jämlikhet kan uppnås när skatt ska tas ut efter bärkraft och välfärd fördelas utifrån behov. Skatter fyller flera viktiga funktioner:

  • Säkra välfärdens långsiktiga finansiering.
  • Stimulera hållbar tillväxt och full sysselsättning genom att finansiera investeringar, utbildning och arbetsmarknadspolitik.
  • Skapa en direkt omfördelning – från kapital, företag och höga inkomster till låg- och medelinkomsttagare via transfereringarna.

Feministisk skattepolitik

Män är överrepresenterade i alla de grupper som gynnas av dagens orättvisa skattesystem. Därför innebär de idéer och förslag som presenteras i rapporten steg mot en mer feministisk skattepolitik.

Höjd skattekvot – riktad till rika

Ökade behov inom framför allt välfärdsområdena gör att skattekvoten i Sverige behöver höjas. Skattehöjningarna bör i första hand riktas mot höginkomsttagare och kapitalägare. I den mån skattehöjningar även riktas till låg- och medelinkomsttagare, bör grundprincipen vara att detta ska kompenseras via ökade utgifter (exempelvis barnbidrag). Men framför allt gynnas dessa grupper av en stärkt välfärd.

Rapporten Skatta oss lyckliga - Idéer för mer rättvisa skatter (pdf)

Om Arbetarrörelsens skattepolitiska skuggutredning 

Skuggutredningen tillsattes hösten 2019 för att bidra med nya skatteförslag och lösningar som minskar klyftorna och som ger en hållbar finansiering av välfärden. En utgångspunkt är de förslag som presenterades i LOs jämlikhetsutredning. Ambitionen är att föra in kunskap och konkreta förslag i den nya stora skatteutredning som Januaripartierna har utlovat.

Följande fem underlagsrapporter har publicerats:

Klimatväxling - nya idéer för mer rättvis och effektiv klimatbeskattning

3:12 Arbete eller kapital?

Skatten och kapitalet

Skatten och geografin

Skatta eller gråta - om marginalskatternas betydelse för arbetsutbudet