Fråga facket Fråga facket

Anställningsformer år 2022

Rapport Fast och tidsbegränsat anställda efter klass och kön år 1990-2022.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

Tidsbegränsade anställningar

Första kvartalet år 2022 var 4,4 miljoner personer anställda i Sverige. Av dessa hade 593 000 personer, 13 procent, någon form av tidsbegränsad anställning. Tidsbegränsad anställning var vanligare bland arbetare än bland tjänstemän då 20 procent av arbetarna och 10 procent av tjänstemännen var tidsbegränsat anställda. I antal motsvarade detta 307 500 arbetare och 266 300 tjänstemän.

Tidsbegränsad anställning vanligare bland kvinnor

Tidsbegränsad anställning var även mer vanligt bland kvinnor än bland män. Bland samtliga anställda var 15 procent av kvinnorna och 12 procent av männen tidsbegränsat anställda. Skillnaden mellan kvinnor och män var dock större bland arbetare då 26 procent av kvinnorna och 16 procent av männen var tidsbegränsat anställda bland arbetare. Bland tjänstemän var 11 procent av kvinnorna och 9 procent av männen tidsbegränsat anställda.

Vanligast bland unga vuxna 

Det var främst unga vuxna som var tidsbegränsat anställda. Av samtliga anställda i åldern 16-24 år var hälften, 50 procent, tidsbegränsat anställd. I högre åldrar var andelen tidsbegränsat anställda mindre. Minst var den bland 45-64 åringar, sex procent.

Stor skillnad mellan sektorer

Även mellan olika sektorer var skillnaden i anställningsform stor. Bland arbetare var tidsbegränsad anställning vanligast i sektorerna hotell och restaurang, där 52 respektive 44 procent av arbetarna var tidsbegränsat anställda. Lägst andel tidsbegränsat anställda arbetare var det inom sektorerna byggverksamhet och tillverkningsindustri, sex respektive 13 procent. Sedan början av 1990-talet har antalet tidsbegränsat anställda ökat från 378 000 till 593 000 år 1990-2022. En ökning med 215 000 tidsbegränsat anställda.

Skillnad mellan arbetare och tjänstemän

Räknat i procent motsvaras detta av att andelen tidsbegränsat anställda ökat från 9 till 13 procent år 1990-2022. Större delen av denna ökning skedde dock på 1990-talet då andelen tidsbegränsat anställda ökade från nio till 15 procent år 1990-1999. Följande 20 år, 2000-2020, låg andelen tidsbegränsat anställda relativt stabilt runt 14-15 procent.

Utvecklingen har dock gått åt olika håll för arbetare och tjänstemän på 2000-talet. För arbetare ökade andelen tidsbegränsat anställd sakta men säkert och år 2014-2020 etablerade sig andelen tidsbegränsat anställda arbetare strax över 20 procent. Detta samtidigt som andelen tidsbegränsat anställda tjänstemän minskat sakta men säkert ner mot 10 procent.

År 2021 minskade dock andelen tidsbegränsat anställda bland såväl arbetare som tjänstemän. Det var en effekt av pandemin som medförde att antalet anställda minskade kraftigt. Framför allt gällde det arbetare som minskade med cirka 140 000 personer år 2021. En stor del av dessa var tidsbegränsat anställda inom restaurang- och besökssektorerna vilket medförde att andelen tidsbegränsat anställda minskade bland de kvarvarande arbetarna.

Nergången blev dock bli kortvarig och år 2022 ökade antalet arbetare med cirka 70 000 personer. En stor del av dessa anställdes med tidsbegränsade anställningar och andelen tidsbegränsat anställda arbetare ökade återigen upp över 20 procent.

Rapporten Anställningsformer år 2022 (pdf)