Facket Direkt

Kongress

Organisationsfrågor Kongressen är LOs högsta beslutande organ och har som uppgift att bestämma riktlinjerna för organisationens framtida arbete. Kongresserna sker vart fjärde år.

Publicerad
Uppdaterad
Foto: Lars Forsstedt

Kongressen behandlar inkomna motioner samt förslag från LOs styrelse. Den väljer även ledamöter till LOs styrelse inklusive ordförande och vice ordföranden.

Det är LO-förbunden och dess avdelningar som har motionsrätt till kongressen och motionerna ska vara styrelsen tillhanda senast sex månader före kongressens öppnande.

Politiska ställningstaganden

LOs styrelse skriver utlåtanden över motionerna där man föreslår kongressen besluta om bifall eller avslag på motionen eller om den ska anses besvarad.

Styrelsen lägger också fram förslag på politiska ställningstaganden och förslag på hur den fackliga verksamheten ska utvecklas.

Nästa kongress genomförs den 17-20 juni 2016.

Läs mer om kongressen i LOs stadgar.