Övriga tal och artiklar

 • Bristande kontroll av nystartsjobben

  Nystartsjobben riktar sig i princip till dem som stått utanför arbetsmarknaden mer än ett år och till invandrare. Insatsen innebär en subvention till arbetsgivaren. Syftet är att stimulera anställning av personer med svårigheter att få regul­järt arbete. Uppfylls kriterierna har var och en rätt att delta.

 • LO höjer rösten med 150 miljoner

 • Nya vägar för arbetarrörelsens opinionsbildning

  När det gäller opinionsbildning kommer svensk fackföreningsrörelse aldrig att kunna mäta sig med näringslivets resurser. Det svenska näringslivets olika organisationer lägger varje år hundratals miljoner kronor på att bilda opinion för sin sak. Ändå är Sverige ett land som fortfarande är starkt präglat av arbetarrörelsens värderingar. Den historiska förklaringen till socialdemokratins och fackföreningsrörelsens starka inflytande över svensk samhällsutveckling är förstås att man är folkrörelser. Vi kan aldrig tävla med näringslivet när det gäller pengar men vi har något de saknar: många människor som brinner för våra ideal.

 • Variationen försvinner i många arbeten

  LO presenterar en ny rapport om hur arbetsinnehållet för LO-förbundens medlemmar förändrats de senaste tjugo åren. Statistiken kommer från SCB och visar bland annat att fler anställda i Sverige har fått alltmer utarmade arbetsuppgifter. Med utarmade arbetsuppgifter menas arbeten där kraven på kompetens är låga, där tiden för inskolning är kort, där samma arbetsmoment ständigt återkommer, där lärandet i arbetet är lågt och där den anställde får allt mindre möjlighet att utveckla sin egen kreativitet.

 • Kraftsamling krävs kring fackförbundspressen

  I en tid när medierna allt mer domineras av medelklassens erfarenheter och livsbetingelser är det i fackförbundspressen man hittar berättelser om arbetarklassens vardag. När allt färre journalister tillåts ägna sig åt någon specialkompetens och utrymmet för arbetsmarknadsjournalistik krymper är det här man hittar den djupa kunskapen och den goda journalistiken om arbetslivets villkor. Det är också här – i LO-förbundens tidningar – som det starkaste motståndet mot den borgerliga dominansen i svensk media formeras. Här finns en stark opinionsbildande kraft och röster som talar för solidaritet, jämlikhet och full sysselsättning.

 • Skapa inte en genväg till arbetskraftsinvandring

  Flykting- och arbetskraftsinvandring är två helt olika typer av migration. Flyktinginvandring handlar om att tillgodose utsatta människors rätt till skydd. Arbetskraftsinvandring handlar om att tillgodose behoven på arbetsmarknaden. I den allmänna debatten blandas dessa två olika syften ihop på ett sätt som skapar förvirring och sämre förutsättningar för effektiv politik. Det är djupt olyckligt. Flyktingpolitiken måste utvärderas utifrån hur väl den fyller sitt syfte, inte bara ur arbetsmarknadstermer. Vi menar att integrationspolitiken ska ha ett tydligt arbetsmarknadsfokus, men att den inte kan utvärderas utan att hänsyn tas till vald migrationspolitik.

 • Risk för ineffektiv och dyr byråkrati

 • Sämre lägstalöner skapar inga nya jobb för ungdomar

  Ska man ta ett jobb till vilket pris som helst? Nej, är svaret från fackföreningsrörelsen.

 • Borgs krogbudget är en oansvarig metod

  Regeringen borde satsa på jobb istället för ineffektiva skattesänkningar Sverige behöver en ekonomisk politik för att få fler i jobb och pressa tillbaka arbetslösheten.

 • Löneökningar och tryggare anställning

  Många länder i Europa har stora ekonomiska problem och har beslutat om åtstramningar som drabbar löntagarna, trots att det inte är de som orsakat krisen. I det läget befinner vi oss på startlinjen för 2012 års avtalsrörelse.

 • Starkt stöd för LO-förbundens krav

  Just nu ökar den ekonomiska oron i världen. Det är för tidigt att dra långtgående slutsatser om den ekonomiska utvecklingen. Men det är uppenbart att det inte är lönebildningen eller löntagarnas villkor som är problemet. Däremot vet vi att i tider när ekonomin är osäker och marknaden inte lyckas skapa balans är det extra viktigt att fack och arbetsgivare tar ett gemensamt samhällsekonomiskt ansvar. För att lyckas med detta krävs stabila centrala kollektivavtal. Från fackligt håll vill vi se avtal som kombinerar reallöneökningar och minskade löneskillnader med hög sysselsättning och samhällsekonomisk balans.

 • Pengarna är inte slut – bara ojämnt fördelade

  Oron för vad som händer med aktiekurserna är stor. Ännu en gång verkar finansmarknaden ställa till oordning i världen. Förra avtalsrörelsen var arbetsgivarna snabba att använda konjunkturläget för att hålla nere lönekraven. Nu är arbetsgivarna beredda att göra en osäker situation ännu mer osäker genom att kräva lokal lönebildning, det vill säga att löneökningarna inte ska fastställas i centrala avtal. Det är arbetsmarknadens parter som ansvarar för lönebildningen. Det ansvaret kan vi bara ta om det finns en central lönebildning.

 • Människorna är viktigare än pensionssystemet

  Socialdemokraternas partiledare Håkan Juholt hann knappt bli vald innan han började prata om framtidens pensionssystem. Det finns uppenbart en stor oro för hur framtidens pensionärer kommer att ha det. När jag är ute i landet och reser är det många som vill prata pensioner med mig.

 • Inför avgift för riskbenägen bank

  I dag präglas den globala ekonomin av stor osäkerhet. Både utvecklingen i Europa och i USA inger oro. Regeringen måste agera aktivt för att skapa ett bättre finansiellt regelverk. Ett viktigt steg är att banker ska betala en avgift utifrån hur riskfylld bankernas verksamhet är. Det skriver LO:s chefsekonom Ola Pettersson och LO-ekonomen Torbjörn Hållö.

 • Facket måste öppna ögonen

  Vi måste öka insatserna för att utbilda våra förtroendevalda i hur verkligheten för hbt-personer ser ut

 • Solidaritet med Grekland

  Svenska löntagares jobb påverkas av den ekonomiska krisen i Grekland och Europa. Att agera för en skuldnedskrivning i Grekland ligger därför i Sveriges egenintresse, skriver LO-ekonomen Torbjörn Hållö.

 • De stora skillnaderna i semestervanor

 • Obligatorisk arbetslöshetsförsäkring hjälper inte de arbetlösa

  Arbetslösheten i Sverige är högre än många tror; fortfarande nära åtta procent. I Gävleborgs län var ca 11 900 personer eller 8,5 procent arbetslösa första kvartalet 2011 (SCB AKU). Regeringen talar mycket om Sveriges goda ekonomi, men mindre om det lidande och det slöseri som arbetslösheten innebär.

 • Sjukförsäkringen kan bli bättre i dag

  Trots massiv kritik från fackföreningsrörelsen, handikapporganisationerna, den politiska oppositionen, forskarsamhället, kyrkorna och en stark folkopinion vägrar alliansregeringen att genomföra de nödvändiga förändringar som krävs för att skapa en rimlig och rättssäker sjukförsäkring.

 • Grekland är konkursfärdig

  Inom kort ska det grekiska parlamentet pröva om det finns stöd för Pasok-regeringens åtstramningar. Utfallet är i skrivande stund osäkert. Men även om regeringen får stöd återstår stora problem. I denna artikel ger jag min bild av ett antal centrala frågeställningar kopplade till krisen.

Sida 15 av 251...12131415161718...25