Fråga facket Fråga facket

13-15 år


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Facket Direkt

Vårdnadshavaren ska godkänna

Det år som du fyller 13 år får du ta enkla och riskfria arbeten om din vårdnadshavare har godkänt det. Sådana arbeten kan till exempel vara att stå i en kiosk eller att jobba i en affär, men du får inte arbeta ensam, inte sitta i kassan eller lyfta tungt. Du får inte heller sälja snus, alkohol, tobak eller läkemedel.

Myndig handledare

Du ska ha en handledare som fyllt 18 år och som arbetat minst ett år med arbetsuppgifterna.

Arbetstider

Du får jobba mellan 06.00–20.00, men aldrig mer än åtta timmar i sträck.

Det ska alltid vara minst 14 timmars nattvila mellan varje arbetsdag. Det är okej att arbeta före och efter skolan, men inte under skoltid. Börjar skolan klockan 8 så får du inte arbeta längre än till klockan 16 dagen innan.

Under en skolvecka får du arbeta högst två timmar per skoldag eller sju timmar per skolfri dag och högst 12 timmar per skolvecka.

På skollov som är minst en vecka tillsammans med lördag och söndag får du arbeta högst sju timmar om dagen och högst 35 timmar i veckan.

Ledighet, rast och pauser

Du ska ha minst fyra veckors sammanhängande ledighet från arbetet varje kalenderår.

Du ska ha minst 36 timmars sammanhängande ledighet för varje sjudagarsperiod. Ledigheten ska omfatta två sammanhängande dagar, helst vid ett veckoslut. Schemalagd skoltid får inte räknas in i ledigheten.

Enligt Arbetsmiljölagen får minderåriga inte jobba mer än 4,5 timmar i sträck utan rast. Rasten ska vara minst 30 minuter lång.

Alla som jobbar har rätt till kortare pauser då och då för att kunna gå på toaletten eller sträcka på sig en stund.

Stärk dina kunskaper ytterligare - gå en facklig utbildning!

Ordinarie arbetstid

Enligt arbetstidslagen uppgår den ordinarie arbetstiden till högst 40 timmar i veckan. När det behövs med hänsyn till arbetets natur, eller arbetsförhållandena i övrigt, får arbetstiden uppgå till 40 timmar i veckan i genomsnitt under en tid av högst fyra veckor.

Övertid och mertid vid deltidsanställning

När det finns särskilt behov av ökad arbetstid (exempelvis tillfälliga arbetsanhopningar som varit omöjliga att förutse eller oförutsedda sjukdomsfall), får övertid och mertid tas ut med högst 48 timmar under en tid av fyra veckor eller 50 timmar under en kalendermånad. 

Övertiden och mertid får uppgå till högst 200 timmar under ett kalenderår.

Utöver de 200 timmarna får 150 timmar tas ut extra per arbetstagare, under ett kalenderår, om det finns särskilda skäl för det och situationen inte har gått att lösa på annat rimligt sätt.

Kollektivavtal

Arbetstiden är normalt reglerad i kollektivavtal. Där regleras också övertidsersättningens storlek, under vilka tider ersättningen utgår och ofta när du är skyldig att arbeta övertid.

Om tillämpningen av regler om arbetstid i lag eller kollektivavtal innebär risker för olycksfall och ohälsa gäller arbetsmiljölagen och föreskriften Organisatorisk och social arbetsmiljö. Dessa är tvingande och kan inte åsidosättas genom avtal.

Stärk dina kunskaper ytterligare - gå en facklig utbildning!

Läs mer i handboken Jobbet och lagarna - Arbetsmiljölagen