Fråga facket Fråga facket

Använd kollektivavtalet


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Åter till arbetet

Indragen sjukpenning

Beroende på hur det enskilda fallet ser ut ska också övervägas om arbetsgivaren bryter mot kollektivavtalet genom att inte betala lön till den drabbade medlemmen trots att hen inte utfört arbete. En inte ovanlig situation är att Försäkringskassan dragit in sjukpenningen eftersom medlemmen anses ha arbetsförmåga samtidigt som arbetsgivaren bestämt hävdar att det inte går att hitta någon lösning för medlemmen och att medlemmen inte har rätt till lön eftersom hen inte stått till arbetsgivarens förfogande för arbete.

Fackets uppfattning är i stället att arbetsgivaren kunnat hitta en lösning om hen fullgjort sin rehabiliteringsskyldighet och att medlemmen stått till förfogande för det arbete som kunnat framkomma genom den rehabiliteringsutredning som arbetsgivaren borde ha gjort.

Rätten till lön

Arbetsdomstolen har uttalat (AD 2003 nr 44) att det av kollektivavtalet följer att arbetsgivaren i fråga om arbetstagares rätt till lön i en rehabiliteringssituation, när hen inte har utfört arbete, har samma ansvar som i uppsägningssituationer. När det gäller rätten till lön inom ramen för en pågående anställning (där uppsägning inte har skett och inte är aktuell) ska alltså samma krav ställas på arbetsgivaren som i en anställningsskyddstvist.

Rätten till lön är med andra ord relaterad till arbetsgivarens rehabiliteringsskyldighet. I en situation där medlemmen visserligen inte utför arbete men står till förfogande för rehabiliteringsåtgärder har Arbetsdomstolen klarlagt att arbetsgivaren är skyldig att utge lön om rehabiliteringsansvaret inte fullgörs eller när oklarheter föreligger om möjligheten till rehabilitering.

Skadestånd och ogiltighet

Påföljden för arbetsgivaren vid kollektivavtalsbrott är, förutom skyldigheten att betala lön, allmänt skadestånd.

De arbetsrättsliga verktygen är alltså skadestånd och vid uppsägning eller avskedanden även ogiltighet.