Fråga facket Fråga facket

Checklista: Att tänka på vid riskbedömning


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Åter till arbetet

Regelbundet undersöka arbetsförhållanden och bedöma risker

Inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet ska arbetsgivaren regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna enligt 8 § i föreskriften om systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:01. Detta gäller även vid arbetsanpassning/omplacering av medlem som har skada/sjukdom för återgång i arbete. I detta arbete ska skyddsombudet och medlemmen vara med, enligt 4 § i samma föreskrift.

Tänk på att:

  • allt ska dokumenteras och en handlingsplan upprättas för de åtgärder som ska genomföras
  • det av handlingsplanen ska framgå vem som ska göra vad, när det ska göras, när åtgärderna ska vara påbörjade och när de ska vara genomförda
  • alla åtgärder ska följas upp
  • regelbundet följa upp medlemmens arbetssituation i stort
  • föreslagna åtgärder kan påverka andra medlemmars arbetssituation på arbetsplatsen
  • företagshälsovården ska anlitas för undersökning och riskbedömning när tillräcklig kompetens saknas på arbetsplatsen
  • beakta vad behandlande läkare har rekommenderat för förändring av medlemmens arbetssituation vad gäller tekniska arbetshjälpmedel, arbetsorganisatoriska förändringar, utbildning och så vidare.