Fråga facket Fråga facket

Hur kan jag agera när Försäkringskassan drar in sjukpenningen?


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Åter till arbetet

Återgå eller anmäl

Om Försäkringskassan drar in sjukpenningen kan konsekvenserna bli kännbara om medlemmen inte omedelbart, nästa vardag återgår till sin arbetsplats eller anmäler sig på arbetsförmedlingen. I denna situation finns två risker, den ena akut, den andra mer långsiktig.

Nollklassning av SGI

Den akuta risken i denna situation handlar om att medlemmen riskerar nollklassning av den sjukpenninggrundande inkomsten, SGI. Man får, för att behålla sin sjukpenninggrundande inkomst göra uppehåll i förvärvsarbete eller aktivt jobbsökande under högst tre månader. Därefter kan Försäkringskassan besluta att den sjukpenninggrundande inkomsten är noll kronor.

Blir medlemmen nollklassad påverkar det inte bara sjukpenningen (som blir noll kronor) utan även föräldrapenning, tillfällig föräldrapenning, havandeskapspenning, närståendepenning, rehabiliteringspenning, dagpenning inom totalförsvaret och smittbärarpenning. SGI har också betydelse för bestämmande av livränta.

Återinträde i sjukförsäkringen

Blir en arbetslös medlem nollklassad har hen bara ett sätt att komma in i sjukförsäkringen igen och det är att få ett arbete som kan antas pågå i minst sex månader.

Beslutet om indragen sjukpenning skickas per post. Försäkringskassan räknar sjukskrivningstiden som ”förvärvsuppehåll” och utgår från att beslutsbrevet tar högst tre dagar att komma fram till adressaten. Försäkringskassan förvissar sig inte om att brevet verkligen kommit fram till adressaten. Det har också visat sig att många medlemmar fått bristfällig eller ingen information om reglerna från Försäkringskassan och/eller arbetsförmedlingen.

Här har facket en viktig informationsuppgift. Vi måste göra klart för medlemmarna att om man råkar ut för indragen sjukpenning, måste man alltså först gå till arbetsförmedlingen, eller tillbaka till sitt ordinarie arbete, och sedan överklaga.

Har arbetsgivaren och samhället uppfyllt sina skyldigheter?

Det finns en långsiktig risk i situationen med indragen sjukpenning. Medlemmen som blir av med sin sjukpenning har kanske inte fått den rehabilitering som hen behöver för att komma tillbaka till arbetslivet utan att riskera förnyade sjukperioder (med, i värsta fall, noll kronor i ersättning).

Den fackliga ståndpunkten bör vara att beslut om indragen sjukpenning alltid ska överklagas om det finns grund för det. Hjälp i så fall medlemmen att begära omprövning hos Försäkringskassan. Som underlag för argumentationen i överklagan bör följande frågeställningar utredas och dokumenteras:

  • Om medlemmen är anställd: har arbetsgivaren uppfyllt sitt lagstadgade ansvar för arbetsanpassning och rehabilitering? Försökt anpassa arbetsplatsen? Försökt ordna omplacering? Gjort en rehabiliteringsplan för medlemmen och upprättat en åtgärdsplan för hens rehabilitering? Har Försäkringskassan sedan uppfyllt sitt lagstadgade samordningsansvar? Genomfört ett avstämningsmöte? Upprättat en rehabiliteringsplan?
  • Om medlemmen är arbetslös: För medlem som inte har en arbetsgivare är det Försäkringskassans skyldighet att göra rehabiliteringsutredningen. Har detta gjorts? Har Försäkringskassan på grundval av utredningen gjort en rehabiliteringsplan?