Fråga facket Fråga facket

Hur kan jag agera när det handlar om missbruksproblem?


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Åter till arbetet

Rehabiliteringsansvaret gäller även missbruk

Reglerna om arbetsgivarens rehabiliteringsansvar gäller även arbetstagare med missbruksproblem, det vill säga arbetstagare som har eller är på väg in i missbruk av alkohol eller andra berusningsmedel som narkotiska preparat, lösningsmedel och liknande. Det står i föreskriften om arbetsanpassning och rehabilitering, AFS 1994:1, 13§.

Utarbeta handlingsprogram

Arbetsgivaren måste utarbeta ett särskilt handlingsprogram för att motverka och komma till rätta med sådana problem. Problematiken är av sådan art att arbetsgivaren måste anlita sakkunnig hjälp utifrån för denna uppgift. Enbart läkare eller andra som är specialister på missbruksproblem kan anlitas.

Handlingsprogrammet ska handla om:

  • vilken policy som gäller beträffande bruk av alkohol och droger på arbetet, 
  • hur man arbetar förebyggande i detta ämne, 
  • beredskap om omhändertagande i samband med missbruk, 
  • vad som är vanliga varningssignaler på missbruk, 
  • vilka stöd- eller andra anpassningsåtgärder som kan vidtas, 
  • de behandlingsformer i rehabiliteringssyfte som står till buds.

Kolla kollektivavtalet

Kontrollera också om det finns fackliga policydokument, centrala eller lokala och/eller om det står något om missbruksproblematik, alkohol och droger i kollektivavtalet.

Alna

En resurs i missbruksfrågor är Alna (alkohol, läkemedel, narkotika, arbetsmiljö) som är ett partssammansatt råd. Alna finns i hela landet och kan hjälpa till med råd, stöd och utbildning i frågor som rör alkohol och droger i arbetslivet. Även många Försäkringskassor är anslutna till Alna.