Fråga facket Fråga facket

Använd lagen om anställningsskydd


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Åter till arbetet

Ogiltigförklaring och skadestånd

Lagen om anställningsskydd, las, innehåller regler om effektiva rättsliga verktyg att användas mot arbetsgivare som säger upp arbetstagare med nedsatt arbetsförmåga utan att ha fullgjort sitt rehabiliteringsansvar. Reglerna handlar dels om att få en uppsägning ogiltigförklarad, dels om skadestånd.

Påkalla lokal tvisteförhandling

När vi från den fackliga sidan anser att en arbetsgivare i ett visst konkret fall inte fullgör sina skyldigheter ska vi alltså fundera över om arbetsgivaren bryter mot las och överväga att dra igång en tvist inom ramen för det arbetsrättsliga tvisteförfarandet. Det första man gör är att påkalla lokal tvisteförhandling enligt kollektivavtalets förhandlingsordning eller enligt medbestämmandelagen, mbl, om kollektivavtal saknas.

Allmänt skadestånd

En felaktig uppsägning kan av domstol ogiltigförklaras och arbetsgivaren bli dömd att betala allmänt skadestånd. Om uppsägningen ogiltigförklaras av domstol innebär det att anställningen består. Medlemmen har kvar anställningen på samma villkor som tidigare.

Allmänt skadestånd är en slags ideell ersättning som avser att kompensera för den kränkning som den felaktiga uppsägningen har inneburit.

Förhandlingsbegäran inom två veckor

Att tänka på och inte glömma bort är de korta tidsfrister som gäller vid ogiltigförklaring av uppsägning. För att preskription inte ska ske (att möjliga rättsliga följder upphör), måste det lokala facket inom två veckor från uppsägningen lämna arbetsgivaren en förhandlingsbegäran innehållande dels underrättelse om yrkande om ogiltigförklaring av uppsägningen och yrkande om skadestånd för brott mot 7§ las, dels begäran om tvisteförhandling i saken.

Anställningen löper på

Under den tid förhandlingar och därefter rättegång pågår är anställningen i princip skyddad. Medlemmen har rätt till arbete och sina anställningsförmåner på vanligt sätt.