Fråga facket Fråga facket

Praktikfall 3


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Åter till arbetet

Fallet

En inte ovanlig situation när en medlem är sjukskriven eller på grund av sjukdom inte kan utföra sitt ordinarie arbete är att handläggaren på Försäkringskassan föreslår medlemmen att säga upp sig själv för att istället vända sig till arbetsmarknadsmyndigheterna om ett lämpligt arbete. Det händer också att arbetsgivaren framlägger ett sådant förslag.

  • Om nu medlemmen vänder sig till facket och frågar hur hon/han ska göra, vad ska facket ge för råd?

Så kan facket resonera och agera

Det är helt fel av en handläggare på Försäkringskassan att komma med sådana här förslag. Det tillhör inte Försäkringskassans befogenhet att över huvud taget ge råd av detta slag. 

Rent generellt ska facket avråda en medlem från att säga upp sig själv. Om undantag ska göras från denna huvudregel måste det finnas speciella och välgrundade skäl. Vad facket i stället ska göra är helt beroende på omständigheterna i fallet och framför allt på vad arbetsgivaren har vidtagit för åtgärder för att lösa situationen för den enskilda medlemmen. Har alla möjligheter uttömts för att hitta en lösning? Kan det finnas anledning att begära förhandling med arbetsgivaren för att utreda vad som gjorts i rehabiliteringsarbetet och vad som bör göras?

Är det arbetsgivaren som föreslagit medlemmen att säga upp sig så kan det tyda på att arbetsgivaren söker framtvinga uppsägningen för att slippa ifrån sitt rehabiliteringsansvar. I så fall bör facket begära tvisteförhandling med arbetsgivaren på det sätt som beskrivits under praktikfall 1.